Gebiedsagenda Vechtdal

Wat zijn de belangrijkste opgaven en ambities in het Vechtdal op het gebied van natuur en leefomgeving die bijdragen aan een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling? Wat is de hierbij gewenste regionale samenwerkingsvorm? Dat zijn de vragen die de Gebiedscoalitie Vechtdal graag in samenwerking met VHL beantwoord wil zien in een nieuwe gebiedsagenda voor het Vechtdal.

In dit Vechtdalgebied, dat de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg bestrijkt, is het initiatief genomen om coalities op te zetten van organisaties en overheden die actief zijn in het buitengebied. De Gebiedscoalitie Vechtdal (gemeenten, waterschappen, agrariƫrs (LTO, ANV) en terreinbeheerders (SBB, Landschap Overijssel)) vindt elkaar in het verbreden van de basis voor het beheer van natuur, landschap en water.

Deze verschuiving van verantwoordelijkheid past in de transitie van government naar governance; beleid wordt door meerdere actoren en beleidslagen heen gezamenlijk bepaald. Gebiedsontwikkeling krijgt zo een veel breder draagvlak, maar is ook diffuser in aansturing. Voor veel van de genoemde partijen is het dan ook zoeken naar de rol die zij kunnen vervullen in dit zich vernieuwende 'governancetijdperk'. De opstart van de gebiedscoalitie past in diezelfde zoektocht, net als de positiebepaling waarmee de Vechtdalcoalitie zich nu bezighoudt.

Deze organisatorische en landschappelijke vraagstukken maken dat het lectoraat Sustainable Landscape Management meedoet in dit project. Het thema governance is een belangrijk onderzoeksthema van dit lectoraat en vraagstukken over hoe gebiedsactoren gezamenlijk tot ontwikkeling van het landelijk gebied kunnen komen sluit aan op eerder onderzoek dat is gedaan. Hardenberg biedt de gelegenheid om de vorming van regionale platforms van het begin af aan te volgen en om ermee samen te werken.

Tevens sluit het aan op een onderwijsbehoefte naar versteviging van het thema governance. Dit is nodig omdat studenten in dit project binnen deze context te werk gaan. Kennisontwikkeling en articulering om curricula te ontwikkelen en docenten bij te scholen is hierbij noodzakelijk. Daarnaast is De Groene Welle op zoek naar onderwijs dat aansluit bij de regionale behoefte. Dit project kan bij de articulatie van deze vraag en het ontwerpen van een antwoord in het MBO curriculum daarvan een eerste aanzet toe zijn. Er dient zich dus een leerproces aan voor zowel de regio Vechtdal als voor de onderwijsinstellingen die de kennis die opgedaan wordt kunnen vertalen en ook breder kan wegzetten.