Klimaatbestendigheid getoetst

In het project Klimaatbestendigheid getoetst willen de de initiatiefnemers een klimaattoets opzetten waarmee je de klimaatbestendigheid en dus de leefbaarheid van de stad kunt toetsen. Daarnaast vindt keninsontwikkeling plaats.


Steden zien zich in toenemende mate gesteld voor problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit, energievoorziening, watervoorziening en gezondheid. Omdat die problemen aan elkaar zijn gerelateerd, elkaar beïnvloeden en versterken, is er behoefte aan integrale oplossingen.

Dat vraagt om stedenbouwkundige ontwerpen, ordeningsprincipes en technieken die meerdere knelpunten tegelijk oplossen en de stad bestand maken tegen de toenemende druk. Om knelpunten te doorgronden en oplossingen in te passen, is interdisciplinaire kennis en kunde noodzakelijk.

Dit betekent samenwerking tussen de ‘grijs, groen én rode’ sectoren om de stad klimaatbestendig, gezond en leefbaar te houden. Maar wanneer is een stad eigenlijk klimaatbestendig? Waar moet de inrichting van de stad aan voldoen? En wat vergt het van het aanpassingsvermogen van de samenleving? Het initiatief om hiervoor een klimaattoets te ontwikkelen komt van de gemeente Eindhoven.

In Eindhoven wordt al vele jaren gewerkt met een beheertoets. Deze toets geeft de beheerders van de stad de gelegenheid om ontwerpen voor de openbare ruimte te toetsen op beheerbaarheid voordat het wordt aangelegd. Een ander instrument dat al jaren door waterschappen en gemeenten wordt ingezet om plannen te toetsen is de watertoets.

Een klimaattoets kan op een vergelijkbare manier worden ingezet in het plan en uitvoeringsproces in de openbare ruimte, maar gaat veel verder dan de hiervoor genoemende instrumenten. Deze toets moet onder andere helpen om het klimaatbestendig ontwerpen en bouwen te stimuleren en zal ‘grijs, groen en rood’ gaan verbinden. Het hogere doel hierbij is dat deze toets bijdraagt aan een toekomstbestendig robuust en veerkrachtig watersysteem en een leefbare gezonde stad.

Het doel is tweeledig:

  1. Voor de klimaatbestendigheid en daarmee de leefbaarheid van de stad een klimaattoets 1.0 opzetten.
  2. Kennisoverdracht tussen ‘grijs, groen en rood’ bevorderen door samenwerking tussen overheden in Brabant en kennis- en onderwijsinstellingen.