Kruidenrijk grasland

Het veenweidegebied in de provincie NH is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Andere weidevogels die in Noord-Holland broeden zijn: tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om de weidevogelkuikens groot te brengen. Nodig zijn: wormen in het voorjaar, een ongestoorde broedtijd en bloemen met insecten voor de pullen.

Tegenwoordig staat het water in het voorjaar zo laag dat de wormen te diep in de grond zitten voor de vogels. Bloemen en kruiden hebben plaats gemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras met veel te weinig insecten voor de jongen. En het gras wordt al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen. Veel kuikens overleven dat niet. Goed kruidenrijk grasland met een open structuur biedt broed- en opgroeigelegenheid voor weidevogels en kuikens. Daarnaast is er voldoende insectenaanbod voor de kuikens.
Kruidenrijk gras is gezonder voor koeien, er is minder antibiotica nodig en minder mest op het land. Betere gras- en kruidenmengsels zijn minder kwetsbaar voor ziektes en weersinvloeden. Zie hier de kans om van kruidenrijk grasland een winwin situatie te maken voor boer en weidevogel.

Het project kruidenrijk grasland NH richt zich op een transitie naar meer kruidenrijkgrasland in Noord-Holland door:

-Meer boeren aan de slag te laten gaan met de aanleg en het beheer van kruidenrijk grasland;
-Extra onderbouwing te krijgen van de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor weidevogels, koe en bedrijfsvoering;
-Boeren in het veld de ontwikkeling van kruidenrijk grasland te laten volgen;
-Kennisuitwisseling in het veld en met het onderwijs te organiseren.

Omdat het project vanuit de agrarisch collectieven wordt aangejaagd in combinatie met studiegroepen en veldexcursies, worden er zoveel mogelijk boeren bij het project betrokken. Door deelname van zowel HBO (HVHL en Aeres Almere) als MBO (Clusius college en Groenhorst college) studenten, van de melkveehouderij- én biologieopleidingen, wordt de studenten een integrale blik geboden op het complexe probleem van het behoud van de weidevogels met daarbij een economisch perspectief voor de melkveehouder. LNH zal een rol spelen in het begeleiden van studenten in het veld. De lector weidevogels van HVHL, Astrid Manhoudt,  zorgt voor inbreng van expertise en verbindt dit project in NH met een zusterproject in Friesland.

Foto: Wim van Yperen.