Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder

Ontwerpen voor de Goudse Oostpolder

Door de bouw van Westergouwe verandert de Oostpolder in Schieland van een buitengebied aan de rand van de stad naar een ‘tussengebied’, tussen diverse stadsdelen. Wat betekent dit voor de identiteit, de inrichting en het gebruik van het gebied?

Aangezien er straks ca. 6.000 mensen in Westergouwe zullen wonen, zal de recreatieve druk op de Oostpolder toenemen. Daarnaast zullen goede routes moeten worden aangelegd tussen Westergouwe en Gouda, door de Oostpolder heen. Genoeg uitdagingen voor studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland om, in opdracht van het Gouds Watergilde, na te denken over een groen toekomstbeeld voor de polder.

Studenten ontwikkelen inspirerende toekomstscenario’s

Aan de hand van een gebieds- en beleidsinventarisatie en een SWOT-analyse hebben de tweedejaars HBO- studenten onderzoek gedaan naar de kenmerken van het gebied en de directe omgeving, inclusief een beoordeling van de kansen en knelpunten. De studenten hebben hierbij de lagenbenadering toegepast, waarbij ze de verschillende ‘lagen’ van het landschap analyseren en met elkaar in verband brengen.

De resultaten van de inventarisatie en analyse vormen input voor het maken van globale toekomstscenario’s gebaseerd op 2 thema’s:

  1. Natuurgebied met extensieve recreatie
  2. Stadspark met extensieve en intensieve vormen van recreatie en meer mogelijkheden voor (water)sport en stadslandbouw.

In de laatste fase van het project hebben de studenten een ruimtelijk ontwerp gemaakt voor het plangebied, als uitwerking van de scenario’s. Ook hebben de studenten een globale kostenraming gemaakt van hun ontwerpvoorstel en een indicatie van de baten die de nieuwe inrichting oplevert. De studenten hebben de plannen gepresenteerd in het Huis van de Stad van gemeente Gouda, in aanwezigheid van de wethouder, diverse stakeholders uit het gebied en de lokale pers.

Oostpolder2.bmp

Oostpolder3.bmp

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Groene Hart Academie.

Heeft u ook een interessante vraag voor studenten, waarbij scenarioplanning en ruimtelijk ontwerp u helpen de verschillende ontwikkelings-mogelijkheden van een gebied inzichtelijk te maken? Neem dan contact op met het KennisCentrum.