Stadsecologie; opstellen van een onderzoeks- en onderwijsagenda

Stadsecologen, vaak in dienst van de gemeente, hebben de taak de natuur in de stad te monitoren, voorstellen te doen voor verbetering van de natuurwaarden in de stad en zijn betrokken bij infrastructurele – en bouwactiviteiten die ecologische consequenties hebben.

Uit gesprekken over de jaren met  stadsecologen blijkt dat  veel dingen goed gaan op het gebied van stadsecologie maar dat er ook veel uitdagingen liggen.  Eén van die uitdagingen is dat ingrepen om de natuurwaarden van de stad te vergroten zelden tot niet worden geëvalueerd waardoor er weinig kennis is over de impact van dergelijke ingrepen op de natuurwaarde. De kennis wordt vaak lokaal opgebouwd maar uitwisseling van deze kennis tussen stadsecologen is beperkt en overdracht van deze kennis naar het onderwijs nog beperkter. 

Vanuit het (HBO) onderwijs is er behoefte aan kennis over de praktijk van stadsecologie in een samenleving die steeds verder verstedelijkt. Door samen onderzoek te doen, wordt nieuwe kennis over stadsecologie gecreëerd wat niet alleen bruikbaar is in de praktijk van de stadsecoloog maar ook terug kan vloeien naar het onderwijs.  Het opstellen van een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsagenda is daarvoor de eerste stap.  Hiermee wordt  voorkomen dat elke losse gemeente onderzoek doet en dat de kennis binnen die gemeente blijft.
 
Het doel van het project is om te komen tot een onderzoeks- en onderwijsagenda op het gebied van stadsecologie waarin gemeenschappelijke onderzoeksvragen, die bijdragen aan meer begrip over de effecten van ecologische maatregelen,  worden geformuleerd die worden opgepakt binnen een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkveld en overheid.

Het opstellen van de onderwijs- en onderzoeksagenda door onderwijs (HBO) zal zorgen voor:
- Identificatie van kennisvragen; welke kennisvraagstukken zijn er in de praktijk die vragen om bundeling van onderzoek krachten.
- Identificatie van kennis in het netwerk die ook relevant is voor de toekomstige beroepspraktijk. Deze kennis kan  verzameld  en toepasbaar  gemaakt worden voor HBO (en eventueel ook MBO) onderwijs.
Kennisuitwisseling tussen stadsecologen onderling en het onderwijs.