polder, foto Pixabay

Studie Polder Middelburg en Tempelpolder

Per 31 augustus 2016 is een studieproject gestart voor tweedejaars studenten van de opleiding Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft. De polder Middelburg en Tempelpolder vormt het studiegebied, waar de studenten een duurzame inrichtingsvisie voor moeten realiseren, rekening houdend met de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van het gebied en de directe omgeving.

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: Wat zijn interessante functiecombinaties, met behoud van de karakteristiek en de identiteit van de polders? Hoe kan er een toekomstbestendige agrarische invulling aan het gebied gegeven worden? Hoe kan de biodiversiteit in het plangebied verbeterd worden? En de recreatie? Het is gestart met een introductiebijeenkomst met stakeholders, experts, studenten en docenten. Het project eindigt eind januari 2017.

De externe opdrachtgever van dit project is het Watergilde Gouda. Het Watergilde is een onderdeel van de Historische Vereniging 'die Goude'. Het Gouds Watergilde heeft verschillende doelen, zoals het ontwikkelen en verspreiden van kennis van de (water)geschiedenis van Gouda en omgeving en het behouden en ontwikkelen van de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de stad en het omringende landschap, inclusief de stad-landverbindingen. Het Gouds Watergilde werkt samen met andere actoren, zoals gemeenten en het hoogheemraadschap, om haar doelen te kunnen bereiken.

Het studieproject is in 2 delen geknipt. Binnen de onderwijseenheid ‘Regionale Planning’ hebben de studenten zich gericht op de verschillende ruimtelijke, beleidsmatige en maatschappelijke aspecten die een rol spelen bij het realiseren van veranderingen in een gebied. Dit is gedaan door het ontwikkelen van verschillende toekomstscenario’s voor het hele plangebied. Binnen de daaropvolgende onderwijseenheid ‘Ontwerpen’ hebben de studenten een ruimtelijk ontwerp gemaakt, als invulling van de gewenste veranderopgave voor een deel van het gebied. De studenten werken in vier groepjes.

Het plangebied betreft de locatie Polder Middelburg en Tempelpolder in gemeente Bodegraven-Reeuwijk en blok 4 van Polder Reeuwijk. Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en maakt onderdeel uit van het Zuid-Hollandse veenweidegebied. De polders zijn gelegen tussen de plaatsen Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en (het boomkwekerijengebied van) Boskoop. Het noordelijk deel van de polder Middelburg is gelegen in de gemeente Alphen aan den Rijn.


Factsheet-2017 januari KCNL GHA 2 0 Project LEM Bodegraven-Reeuwijk.jpg

Op dit moment hebben de polder Middelburg en Tempelpolder nog een landbouwfunctie en dat zal op korte termijn ook zo blijven. Maar op langere termijn is het de vraag of dat mogelijk is. Het gebied heeft namelijk te maken met verzilting en opwaartse (brakke) kwel. De kweldruk zorgt op sommige plekken voor opbarstende bodems. Dit kan de (water)veiligheid van de polders op langere termijn in gevaar brengen. Ook zullen de waterbeheerkosten (zorgen voor voldoende drooglegging) naar verwachting te groot worden in de toekomst om het gebied geschikt te houden voor landbouw.

Om te kunnen anticiperen op de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in het plangebied en om het plangebied heen, is het zinvol om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de polder Middelburg en Tempelpolder. De toekomstvisie moet uiteindelijk uitmonden in een inrichtingsplan, waarin enerzijds de authenticiteit van het landschap gehandhaafd dient te worden en anderzijds moet worden aangesloten op de ontwikkelingsdynamiek van de directe omgeving. Diverse personen en partijen zijn betrokken bij dit project.

Naast het Gouds Watergilde zijn Gemeente Bodegraven- Reeuwijk, Omgevingsdienst MH, HHRijnland, De Watersnip en melkveehouders direct betrokken bij dit project. Zij hebben bijvoorbeeld een actieve rol gespeeld in de introductiebijeenkomst met lezingen en een fietsexcursie. De docenten werken hierbij ook in een nieuwe rol, zoals kennismakelaar om de vraagarticulatie en match met onderwijs te borgen, de rol van procesmanager ter voorbereiding en afronding van het creëren van een leeromgeving buiten de schoolmuren, en die van expert tijdens (expert-)meetings en presentaties. De studenten zitten momenteel nog middenin het afronden van hun eindproducten. De stakeholders en docenten kijken uit naar de verwachte resultaten van eind januari.

(Bron foto: Pixabay.com)