intercropping, foto shutterstock

Dossier

Biologische landbouw - Sectoren

Op deze pagina meer informatie over de biologische land- en tuinbouw en veehouderij.

In de biologische landbouw is de wens op natuurlijke wijze de nutriëntenkringloop sluitend te krijgen. Onder andere door gebruik van natuurlijke bemestingsstoffen als dierlijke mest. Deze mest wordt gebruikt voor plantenteelt. En die gewassen kunnen weer dienen als voer voor het vee. Vee krijgt meer ruimte natuurlijk gedrag te vertonen. Zoals weidegang bij koeien en de vrije uitloop bij pluimvee.

Bestrijding van plagen en ziekten in de (glas)tuinbouw, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroente, bollenteelt, vindt uitsluitend op niet-chemische wijze plaats. Bijvoorbeeld door het inzetten van natuurlijke vijanden. En het versterken van plantweerbaarheid door een goede bodemgezondheid.

Per sector biedt dit dossier een overzicht van geschikt lesmateriaal voor docenten.