Foto: Brecht Caspers

Dossier

De groene stad

Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Ook in ons land dijen steden telkens verder uit wat veelal ten koste gaat van de groene buffers in en om de stad. Voor planologen ligt hierin een taak om een ‘gezonde’ verhouding tussen woningen (rood), industrie (grijs) en natuur/landbouw (groen) te bewaken.
Ruimtegebrek dwingt ons er in Nederland toe om de hiervoor genoemde landschapsfuncties daarom meer en meer met elkaar te integreren.

Landschapsfuncties integreren

groene-stad-voorbeeldprojecten2.jpg
Het met elkaar verweven van verschillende soorten landgebruik brengt niet alleen ruimtelijke voordelen met zich mee, maar kan bovendien bijdragen aan een gezondere en inspirerende leefomgeving.
Zo kan het aanleggen van groenstroken binnen de bebouwde kom voordelen opleveren op het gebied van bijvoorbeeld waterberging of het terugdringen van fijnstof. Dit soort groene/blauwe diensten worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd en dragen bij aan een mooiere leefomgeving.

Er wordt gezegd dat een groene omgeving bovendien gezondheidsvoordelen oplevert. Op welke manier en op welke schaal dit het geval is, is vooralsnog niet wetenschappelijk vastgelegd, omdat deze effecten veelal pas te meten zijn over een lange tijdspanne. Er wordt echter wel telkens meer ingezet op het integreren van groen in het dagelijks leven (in kinderopvang, zorg, etc.). Dit blijkt een positief effect te hebben.

Stadsecologie

Bron: Brecht Caspers
De eigenschap van groen in de stad die wel onomstotelijk vastligt is de belangrijke ecologische functie. Steden zijn voor vele dier- en plantensoorten een thuis. Een stad kan gezien worden als een landschap op zichzelf met uiteenlopende groei­omstan­digheden voor planten en habitattypen voor dieren.

De diversiteit in bouwstijl/-materiaal, het relatief warme klimaat, het hoge voedselaanbod, etc. zorgen ervoor dat er relatief veel planten en dieren voorkomen in de stedelijke omgeving.

Stadslandbouw

Bron: Brecht Caspers
Het vergroenen van de stad kan letterlijk opgevat worden als het aanleggen van groene/blauwe aders in een stadsomgeving. Echter, de term vergroenen omvat ook een duurzamere manier van leven en produceren in een stadse omgeving. Stadslandbouw is hier een goed voorbeeld van.

Door voedsel te produceren binnen de stad sla je twee vliegen in één klap:
● Stadsbewoners worden zich weer bewust van de herkomst van hun voedsel.

● Transportkosten en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot worden gereduceerd.

Eco-engineering

Bron: H. van Loon (VHL)
Een goed voorbeeld van het integreren van landschapsfuncties is eco-engineering, waarbij groen wordt opgenomen in het bouwontwerp van gebouwen. Hierbij kan gedacht worden aan groene gevels en daken.

Groot voordeel aan deze manier van bouwen is dat het ruimtetechnisch makkelijk ingepast kan worden. Daarnaast levert het klimatologische voordelen op voor zowel binnen als buiten het gebouw door een vermindering van respectievelijk instraling en reflectie van zonlicht.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Laatste wijziging aan dit dossier:

11 december 2015

Foto: Brecht Caspers