Menu

Nieuws

Elke dag worden er nieuwe kennisbronnen en leermaterialen toegevoegd aan de collectie van Groen Kennisnet. De redactie van Groen Kennisnet selecteert er dagelijks een aantal interessante uit en maakt hier een nieuwsbericht over. Hieronder vind je al het nieuws van Groen Kennisnet en partners.

Nieuws

Nederland vrij van PRRS in 2050

Al 30 jaar leeft de varkenshouderij in Nederland met het PRRS-virus. Nu is er een gezamenlijke aanpak in de maak om te zorgen dat Nederland in 2050 PRRS-vrij is. Maar daarvoor is het nodig dat iedere varkenshouder meedoet.

Nieuws

Voedseluitdagingen gaan verder dan landbouwgewas of bodem

In het ene land lijdt het merendeel van de bevolking aan obesitas en in het andere land hebben mensen honger. Op de ene plek is de grond zo vruchtbaar dat de verspillingscijfers van het voedsel omhoog schieten en op een andere plek moet de grond gemanipuleerd worden om er voedsel op te kunnen verbouwen. Hoe gaat de voedselindustrie en de wetenschap om met al deze variabelen?

Nieuws

We moeten leren samenleven met de wolf

De wolf is terug in Nederland. Het dier heeft de afgelopen jaren Nederland als doortrekplaats ontdekt en een aantal dieren heeft besloten om zich hier te vestigen. ‘Het is een unieke situatie’, zo vertelt onderzoeker Hugh Jansman. ‘Nooit eerder vestigde de wolf zich in een land met zo’n hoge mens- en veedichtheid.’ In een rapport dat op 6 oktober verscheen staan alle feiten beschreven.

Nieuws

Nog tot eind 2021 voor registratie landbouwvoertuigen

Sinds 1 januari 2021 moeten landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen een kenteken hebben. Voor bestaande landbouwvoertuigen geldt een overgangsperiode, zij moeten uiterlijk op 31 december a.s. geregistreerd zijn.

Nieuws

Leven in een natuurinclusieve omgeving is een zaak van ons allemaal

Natuur inzetten voor een sterke en vitale samenleving! Nederland staat voor grote, dringende en maatschappelijke opgaven. Door de natuur te betrekken in de oplossing ervan kunnen we onze economie een gezonde basis geven en tegelijk de gevolgen van biodiversiteitsverlies afwenden.

Nieuws

Hoge energieprijs dwingt glastuinders tot maatregelen

Glastuinders zullen naar verwachting hun productie komende winter temperen vanwege de hoge energiekosten. Zowel de torenhoge prijzen voor gas als voor elektriciteit spelen de ondernemers parten. Het verder verduurzamen van de sector en energiebesparing zijn de oplossingen voor de lange termijn.

Nieuws

Waardevol studentonderzoek naar een leefomgeving met stadsbomen: ‘Bescherm de airco van onze steden’

Groen Kennisnet besteedde al eerder aandacht aan stadsbomen en de mogelijke oplossingen van verschillende soorten bomen en beplanting voor het binnenstedelijk klimaat in de toekomst. Studenten aan de hogeschool Van Hall Larenstein deden onderzoek naar de invloed van droge zomers op de groei van stadsbomen. Een tweede groep studenten onderzocht het effect van beplanting op de gevoelstemperatuur in verschillende wijken. Wat zijn de resultaten?

Nieuws

Foodtrend: meer groenten en fruit

Groenten en fruit vormen de basis van een gezond voedingspatroon, maar we eten nog niet genoeg groente en fruit. Juist nu heeft het zin mensen te stimuleren meer groenten en fruit te eten, omdat het goed aansluit bij de huidige foodtrends. Bovendien is 2021 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van Groenten en Fruit.

Nieuws

Nederlandse fruitteelt wordt bedreigd door schildwants

De bruingemarmerde schildwants is sinds 2018 een gevaar voor de fruitteelt in Nederland. Dit insect van 1,5cm groot maakte vijf jaar geleden zijn opmars. Wat kan je als fruitteler hier tegen doen?

Nieuws

Hoe winnen we de strijd tegen afval op zee?

De strijd om het afval in de Noordzee tegen te gaan, is al jaren in volle gang. Helaas komt er elk jaar afval bij dat vanuit ons land door rivieren wordt aangevoerd of dat door strandbezoekers wordt achtergelaten. Daarnaast belandt er afval van de scheepsvaart in onze zee. Hoe ziet de strijd tegen afval eruit?

Nieuws

Biodiversiteit in boerensloot blijft achter

Veertig jaar investeren in de Nederlandse zoete wateren heeft geleid tot een verbetering van de aquatische biodiversiteit. Volgens ecoloog Ralf Verdonschot blijft die verbetering achter in agrarisch gebied. “Wil je de biodiversiteit in de sloten verbeteren, dan moet je toe naar een andere vorm van landbouw.”

Nieuws

Boeren & data: biedt digitaliseringsvisie dé uitkomst?

Er zijn meer dan twintig platforms voor precisielandbouw en er bestaat nog geen regelgeving of handvatten vanuit de overheid. De recentelijke Kamervragen over de inzet van big data binnen de landbouw zijn door het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) beantwoord. Uit deze antwoorden blijkt dat er nog veel knelpunten zijn en de overstap voor boeren allesbehalve soepel verloopt. Op het gebied van big data en de verschillende softwarepakketten is nog veel winst te behalen.

Nieuws

Wat zijn de valkuilen bij je bedrijfsovername?

Bij de overname van een agrarisch familiebedrijf sta je voor grote financiële, juridische, fiscale en sociaal-emotionele uitdagingen. Zowel bedrijfsoverdragers, bedrijfsovernemers, maar ook de familie staat voor grote en ongelooflijk lastige beslissingen. Het maken van een rendabel bedrijfsmodel lukt vaak wel. Veel moeilijker is het sociaal-emotionele deel. Niet voor niets is het gezegde "met familie moet je wandelen, maar niet handelen".

Nieuws

De bodem, basis van ons bestaan

In een speciale uitgave van Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences breken internationale onderzoekers een lans voor de bodem als essentiële basis van onze samenleving. De bijdragen van natuur aan welvaart, gezondheid en welzijn van de mens worden ecosysteemdiensten genoemd, of Nature’s Contributions to People (NCP’s). Het speciale nummer benadrukt dat de bodem positief bijdraagt aan alle 18 diensten die gedefinieerd zijn als NCP’s en aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de uitgave schreven Wageningse onderzoekers Gerlinde De Deyn (Bodembiologie) en Lammert Kooistra (Laboratorium voor Geo-Informatiekunde en Remote Sensing) een artikel over de rol van bodems in de vorming, het behoud en herstel van habitats.

Nieuws

Informatie over grondwater in de Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) werkt in opdracht van het ministerie van LNV aan een landsdekkend grondwaterspiegeldieptemodel dat vanaf 2022 beschikbaar komt, voor onder meer toepassingen bij ruimtelijke planvorming, schadeberekeningen en natuurherstel- en ontwikkeling. Ook zal het worden gebruikt bij aanwijzing van beschermingszones in het kader van de Europese Habitatrichtlijn, onderbouwing van derogatieaanvragen voor de Europese Nitraatrichtlijn. De actualisatie van het grondwaterspiegeldieptemodel voor een deel van Friesland is recent afgerond en gepubliceerd in het rapport ‘Kartering grondwaterspiegeldiepte in laag Friesland’.

Nieuws

New software for evaluating genetic management in (small) populations

Populations can suffer from high inbreeding rates and associated inbreeding depression, loss of diversity and expression of genetic defects. Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) has developed user friendly software to help population managers and researchers.

Nieuws

Keurmerk helpt dierhouders bij preventie zoönosen

Hoe kun je als dierhouder de kans op de ziekteoverdracht tussen dier en mens verkleinen? Het GD Keurmerk Zoönosen maakt de maatregelen die je in de praktijk kunt nemen inzichtelijk.

Nieuws

Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat.

Nieuws

Risk of airborne transmission of avian influenza from wild waterfowl to poultry negligible

Research by Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) has shown that the risk of airborne transmission of high pathogenic avian influenza virus from infected wild birds is negligible. The research looked specifically at the airborne movement of particles from wild waterfowl droppings in the vicinity of poultry farms during the risk season for avian influenza (October to March). It also considered transmission via aerosolization, with the exhalations or coughs of wild waterfowl infected with avian influenza virus finding their way into the ventilation systems of poultry farms. As a precaution, it’s important that the carcasses of wild waterfowl or other wild birds that have died of high pathogenic avian influenza are removed from their habitat as soon as possible. If not, scavengers eating the carcasses could cause feathers to become distributed. Feathers of wild birds that died of, and if the wild bird died of high pathogenic avian influenza contain the virus, which can then the virus can survive for a long time in those feathers.

Nieuws

Dijkbeheer voorkomt erosie en verhoogt de biodiversiteit

Nederland is een land van dijken. Rivierdijken en zeedijken hebben een waterkerende functie. Ze moeten bestand zijn tegen erosie, maar kunnen ook bijdragen aan de biodiversiteit. In beide gevallen is dijkbeheer belangrijk. Verbeteringen in dijkbeheer kunnen leiden tot een stevige doorworteling van de bodem en een grotere rijkdom aan bloemen.

Nieuws

Klik en klaar met de KLIC viewer

Bij graafwerkzaamheden is het wettelijk verplicht een KLIC-melding te doen. Na een melding ontvang je van het Kadaster een overzicht van alle ondergrondse kabels en leidingen in het graafgebied. Met dit overzicht kun je graafschade en daarmee kosten voorkomen. Eerder dit jaar is er iets veranderd in de wijze van aanleveren van informatie, waardoor er nu veel meer gegevens beschikbaar zijn. Dit alles bekijk je in een KLIC-viewer.

Nieuws

Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten

Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.

Nieuws

Start MBO Challenge Voedselverspilling 2021

In september gaat de MBO Challenge Voedselverspilling voor de derde keer van start. Onderwijsinstellingen, bedrijven of organisaties kunnen zich nu alvast inschrijven, aanmelden kan tot 15 november. Heb je nog geen challenge maar wil je wel meedoen? Schrijf je dan toch in! Je kunt later nog een challenge indienen of mogelijk hebben wij een match voor je.

Nieuws

Nederlandse visserijsector in zwaar weer

Brexit, corona, windmolens op zee en tegenvallende vangsten. Het zit de visserijsector niet mee: vangsten gaan naar beneden en perspectief voor de sector neemt af. Maar er zijn lichtpuntjes bij de mosselvisserij.

Nieuws

Weeromstandigheden en management hebben invloed op stikstofbodemoverschot

Het stikstofbodemoverschot op de Koeien & Kansen-bedrijven was in 2020 ruim 160 kg N/ha. Dit is 45 kg N/ha hoger dan het jaar ervoor, maar nog wel iets lager dan in 2018. Het droge voorjaar, nauwkeurige bemesting, maar ook gewasopbrengst, bouwplan en grondsoort hebben invloed op de gewasopbrengst en daarmee het stikstofbodemoverschot.

Nieuws

‘Systeembril’ essentieel voor transitie naar duurzame veehouderij

Internationaal onderzoek levert praktische kennis op voor innovatie op het boerenerf. Daarom is LNV betrokken bij meerdere zogenaamde ERA-Netten, waarin nationale en Europese onderzoeksgelden worden gebundeld. AnimalFuture is een mooi voorbeeld van een project dat is gefinancierd onder zo’n ERA-Net (SusAn, Sustainable Animal production).

Nieuws

Korrelzetting in sommige sorghumrassen dit jaar minder door lage temperaturen

Het tropische gewas sorghum krijgt steeds meer bekendheid. Toch kent de teelt nog steeds een aantal kinderziektes. Dit jaar speelde door het koude voorjaar bij een aantal rassen een slechte opkomst en beginontwikkeling. Tevens laten een aantal rassen een slechte korrelzetting zien door lage temperaturen bij de bestuiving.

Nieuws

Hoe berekenen we de klimaatimpact van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw?

Opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Om de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te beperken heeft Nederland zich o.a. gecommitteerd aan de VN-klimaatconventie (UNFCCC). Hierin is afgesproken dat landen die partij zijn bij het klimaatverdrag jaarlijks over de nationale emissies en verwijdering van broeikasgassen rapporteren. Het in kaart brengen van emissies biedt overheden de mogelijkheid om nationaal beleid te ontwikkelen om deze terug te dringen. Daarbij is het belangrijk om emissies internationaal op een zo uniform mogelijke manier vast te stellen. In een recent gepubliceerde interactieve pdf beschrijft de taakgroep LULUCF de methodiek voor het bepalen van emissies en verwijdering van broeikasgassen als gevolg van landgebruik (Land Use), landgebruiksverandering (Land Use Change) en bosbouw (Forestry), kortom de LULUCF-sector.

Nieuws

Stikstof krijgt grip op bermen en dijken

Als gevolg van de grote hoeveelheid stikstof in lucht en bodem groeien ook buiten de natuurgebieden steeds minder soorten wilde planten en bloemen. Veel gemeenten en waterschappen proberen dit leefgebied voor vlinders, bijen en andere insecten te herstellen door aanpassing van het maaibeleid.

Nieuws

Risicoanalyse vogelgriep 2020/2021

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als medium. Dit staat in de risicoanalyse “Rapid Risk Assessment” van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van september 2021.

Nieuws

Stijgende vraag naar duurzame producten, aanbod neemt toe

Er is meer vraag naar producten met een duurzaamheidskeurmerk en ook het aanbod stijgt. In totaal gaven consumenten in 2020 8,2 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijke producten, een stijging van 7% ten opzichte van 2019. Het aandeel van duurzame producten in de totale voedselbestedingen is in dat jaar toegenomen met 2%. Dit staat in de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van LNV.

Nieuws

Opheffen verbod op diermeel: een duurzame oplossing of probleem?

Na twintig jaar is het verbod op het toevoegen van diermeel en insecten aan veevoer opgeheven om de circulaire economie te bevorderen én de import op soja te beperken. Ten tijde van de BSE-crisis (gekkekoekenziekte) in 2001 is het verbod op het toevoegen van diermeel aan veevoer ingevoerd. Is deze opheffing dé oplossing of vergroot dit het probleem?

Nieuws

Ingreep bij de hanen beschermt de hennen in de opfokstal

Het komende jaar mogen de hanen bij vermeerderingsbedrijven voor vleeskuikens nog behandeld worden aan hun achterste teen. De ingreep beschermt de hennen tijdens de bevruchting. De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee adviseerde om deze behandeling voor vijf jaar te verlengen, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn van de hennen.

Nieuws

Toenemende weersextremen vragen andere benadering van de teelt

Met de snelle verandering van het klimaat nemen teeltrisico’s toe. Boeren en tuinders zullen volgens Daan Verstand en Rien van der Maas veel meer aandacht aan watervoorziening moeten besteden. Naast goed watermanagement is een stapeling van teeltmaatregelen nodig.

Nieuws

CBS: Uitstoot haast weer op pre-corona niveau

In het tweede kwartaal van 2021 lag de uitstoot van broeikasgassen in Nederland weer op haast hetzelfde niveau als in 2019. Het Centraal Planbureau voor de Statistiek meldt dat deze sterke groei in de uitstoot van broeikasgassen met name te wijten is aan het koude weer en een toename in weg- en vliegverkeer.

Nieuws

Nieuwe regels chippen en registreren van honden

Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.

Nieuws

Evenwicht tussen voedselzekerheid en stikstofgebruik

Om wereldwijd verliezen van stikstof naar het milieu te voorkomen, zijn maatregelen nodig om de stikstofefficiëntie te verhogen: zoveel mogelijk stikstof moet door het gewas worden opgenomen. Het halen van milieudoelen zonder deze maatregelen leidt tot minder voedsel voor mensen, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen en meer ondervoeding. Dit is de conclusie van wetenschappers van onder andere Wageningen University & Research, in een nieuwe studie in het tijdschrift Nature Food.

Nieuws

Start ‘Samenwerking landbouw en openbaar groen’

Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt: ze versterken de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw, verhogen de natuurwaarde door jaarrond voedsel en de beschutting voor dieren en planten, verminderen uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en zorgen voor een aantrekkelijk recreatief landschap.

Nieuws

In het GLB is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de doelen voor klimaat, milieu en biodiversiteit voor 2030 te helpen behalen

Peilverhoging veenweidegebieden en extensivering rond Natura 2000 gebieden zijn essentieel voor doelbereik. Boeren kunnen gericht worden gecompenseerd voor de extra beperkingen en inspanningen door 30% van het GLB-budget in de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler. De gevolgen voor boereninkomens kunnen in absolute zin beperkt blijven, maar variëren wel per sector.

Nieuws

Positieve ervaringen niet kerende grondbewerking

Langzamerhand blijkt dat ploegen veel nadelen kent. Een alternatief is de niet-kerende grondbewerking (NKG). NKG zorgt voor een beter bodemleven en een betere bodemstructuur, waardoor er minder snel een watertekort ontstaat. En het blijkt dat bij toepassen van NKG de opbrengsten bij de meeste gewassen gelijk blijven.

Nieuws

Introduction routes for bird flu season 2020-2021 investigated

Commissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Utrecht University in collaboration with the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), Sovon, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), and Royal GD researched the introduction routes of the highly pathogenic bird flu in the 2020-2021 season. It reviewed the results from source and contact research, estimates of the introduction time, and virus similarities for the infected farms.

Nieuws

Hokverrijking varkens: niet omdat het moet, maar omdat het werkt!

Verveling onder varkens kan een groot probleem zijn. Varkens die zich blijvend vervelen, gaan abnormaal gedrag vertonen, zoals staartbijten. Dit kan pijn, stress en verwondingen bij hokgenoten veroorzaken. Hokverrijking is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van varkenshouders en van private kwaliteitssystemen in de varkenssector. Het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ wil de komende 2 jaren bij meer varkenshouderijen hokverrijking introduceren, gericht op het verbeteren van de resultaten.

Nieuws

Groen Onderwijs: Een goede start voor MBO niveau 2 Combi Dier

Het blijkt uit onderzoek dat mbo niveau 2 studenten moeite hebben een baan te vinden en te behouden. In de snel veranderende arbeidsmarkt is het leren-leren steeds belangrijker. Mbo niveau 2 studenten bestaan veelal uit jongeren in kwetsbare posities. Zij hebben vaak een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Deze problematiek leidt tot meer absentie, dit is van invloed op hun gedrag op school en in de klas. Docenten ervaren dit en dan met name het grote niveau verschil binnen de klas als een dilemma.

Nieuws

Nederlands gekweekte zee-egel als redder van het koraal

Een tropische zee-egelsoort kan de redder worden van de koralen in het Caribisch gebied. Deze Diadema antillarium is echter zeer zeldzaam. Al 40 jaar proberen onderzoekers om de soort in gevangenschap te kweken, om deze zee-egel te herintroduceren in zijn natuurlijke habitat. Alle pogingen mislukten. Tot nu, want een onderzoeksteam van Van Hall Larenstein in Leeuwarden slaagde er in om een continue kweek op te zetten.

Nieuws

Technasia scholieren presenteren innovatieve ideeën tegen voedselverspilling

Tijdens de Verspillingsvrije week sloot een bijzonder onderwijsproject met dit thema feestelijk af. Aan de wethouders van de Regio Foodvalley gaven leerlingen van vijf Technasia scholen uit Midden-Nederland vrij een presentatie van het project ‘Stop Voedselverspilling!’

Nieuws

Leerreis Nutriëntenkringloop een stap verder

Tijdens de Leerreis Nutriëntenkringloop zijn drie thema’s (mestverwaarding, sluiten van nutriëntenkringlopen op regionaal niveau en gebruik van organische reststromen) benoemd die dit jaar verder uitgediept worden binnen deze drie thematische communities. Elke community heeft zijn eerste bijeenkomst gehad. De kernvragen zijn geformuleerd en hiervoor wordt bestaande kennis opgezocht, samengevoegd en uitgewisseld.

Nieuws

Wisselende effecten bij mestscheiden aan de bron

In de zoektocht naar oplossingen om in (bestaande) melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, worden er momenteel drie bronscheidingstechnieken in de stal getest. Dit levert perspectiefvolle oplossingsrichtingen op maar ook tegenvallers. Mestscheiden bij de bron biedt de mogelijkheid om de fracties urine en feces apart te behandelen en levert mestproducten op met veel toepassingsmogelijkheden.

Nieuws

Weidevogelbeheer en landbouw: zoeken naar balans

Weidevogelbeheer en een succesvol agrarisch bedrijf runnen, dat het kan laten diverse boeren zien. Een sterke motivatie om iets te betekenen voor hun omgeving is daarbij de basis. Beleidsmakers, onderzoekers en terreinbeheerders maken zich zorgen: kan de weidevogel nog gered worden? Want de regie ontbreekt. En dat helpt niet om boeren te motiveren.

Nieuws

Minder voedselverspilling door gedragsverandering

Voedselverspilling vindt in de hele productieketen plaats, maar consumenten spelen ook een belangrijke rol. Veel voedsel wordt thuis verspild. Door gedragsverandering - beter je inkopen plannen, meer zicht op de voorraad in huis - kun je die verspilling terugdringen.

Nieuws

Vier nieuwe online cursussen over bio-economy van ABBEE

Tijdens het European Bioeconomy University Scientific Forum worden 4 online cursussen over de bio-economie gelanceerd door ABBEE. Verschillende universiteiten hebben hun krachten gebundeld om de transitie naar een Europese biobased economy te versnellen.

Nieuws

Nederlands onderzoek naar de effecten van zonneparken op vegetatie

Er verschijnen steeds meer grondgebonden zonneparken in Nederland. Ten behoeve van de publieke discussie is het belangrijk om de effecten op de lokale vegetatie in kaart te brengen. Veldstudies die hebben plaatsgevonden in het buitenland zijn niet altijd toepasbaar op de Nederlandse situatie. Door grote variatie in onder andere klimaatomstandigheden en vegetatietypen is het effect van zonneparken op lage, open vegetaties in Nederland (voornamelijk grasland) met die studies moeilijk in te schatten.

Nieuws

Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw op Melkveebedrijven is klaar

Een nieuw lespakket voor het mbo over de toepassing van biodiversiteit en kringlooplandbouw op melkveebedrijven is klaar voor gebruik in het nieuwe schooljaar. Het is gemaakt in samenwerking tussen alle Nederlandse groene mbo-scholen en Wageningen University & Research. De belangrijkste doelen van het pakket zijn studenten actief betrekken bij deze thema’s en leren om doelgericht te werken aan een meer natuurinclusieve melkveehouderij.

Nieuws

Koeien & Kansen-bedrijven voeren in 2020 minder mest af

In 2020 veranderde het verschil tussen bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat en de forfaitaire normen op de Koeien & Kansen bedrijven niet veel ten opzichte van 2019. Gemiddeld was de fosfaatexcretie 24% lager dan de forfaitaire normen. De bedrijfsspecifieke stikstofexcretie was gemiddeld 1% lager dan de forfaitaire norm. Door het toepassen van de bedrijfsspecifieke berekening in de KringloopWijzer voerden de ondernemers in 2020 gemiddeld ruim 200 ton minder mest af. In 2019 was dit nog ruim 110 ton.

Nieuws

Alles over het nieuwe Groen Kennisnet Logo

Groen Kennisnet beweegt vooruit! Nog een paar weken te gaan voordat ons nieuwe platform live gaat. Stapje bij beetje werken we hard aan een nieuw, modern, interactief Groen Kennisnet. En….. met gepaste trots, kunnen we nu al onze nieuwe logo onthullen!

Nieuws

Uitnodiging Webinar voor omgevingsdiensten en gemeenten

Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij; hoe zien we de toekomstige vergunningverlening en wat kan real time monitoring betekenen?

Nieuws

Grote herbivoren kunnen brandrisico verminderen

Inzet van grote herbivoren kan goed werken om bos- en natuurbranden te voorkomen en te beperken, vooral op plaatsen waar land is verlaten. Ze kunnen de plaats innemen van veel duurdere maatregelen zoals brandbestrijding of mechanische verwijdering van vegetatie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van het Duitse centrum voor integratief biodiversiteitsonderzoek (iDiv) en Wageningen University & Research , gepubliceerd in het Journal of Applied Ecology. In het artikel worden suggesties gegeven voor het natuurbrand- en landbouwbeleid in Europa en de rest van de wereld.

Nieuws

Limburgse boeren gaan wateroverlast én droogte te lijf

Met de overvloedige regenval van de afgelopen jaren in het achterhoofd nemen Limburgse boeren en tuinders maatregelen om afspoeling van vruchtbare grond en overlast in laaggelegen dorpen te voorkomen. Deze kennis wordt uitgewisseld op de Praktijkdag Proefboerderij Wijnandsrade op dinsdag 7 september 2021

Nieuws

Onderzoek naar gedrag kabeljauw en kreeft rond kunstmatige riffen in windpark Borssele 1&2

Ørsted, De Rijke Noordzee, Wageningen Marine Research en consortium Win-Wind zijn onlangs een onderzoeksproject gestart naar het gedrag van kabeljauw en kreeft in Ørsted’s windpark Borssele 1&2. Ørsted heeft vanuit de ambitie om windparken natuurinclusief in te richten in het vierde kwartaal van 2020 vier kunstmatige riffen in het windmolenpark geïnstalleerd. Via zenderonderzoek bestuderen de onderzoekers het gedrag van beide soorten die een voorkeur hebben voor hard substraat, zoals kunstriffen, in hun directe leefomgeving. Daarnaast worden eDNA watermonsters uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de soortenrijkdom op de kunstriffen. Het windpark is sinds het laatste kwartaal van 2020 in vol bedrijf. Het windmolenpark Borssele 1&2 zal op 6 september 2021 officieel worden ingehuldigd.

Nieuws

Nieuwe bacteriële route voor behandeling Diabetes Type 2

Inmiddels weten we hoe belangrijk de darmbacteriën zijn voor onze algehele gezondheid. Deze zetten onze voeding om in vitaminen en andere nuttige verbindingen, stimuleren ons immuunsysteem en beschermen tegen ongewenste indringers. Hoe beter we begrijpen welke routes darmbacteriën gebruiken onze voeding om te zetten in het lichaam, des te beter snappen we het effect daarvan op het ontstaan van bijvoorbeeld cardiometabole ziektes zoals hart- en vaatziekten of diabetes. In een samenleving waarbij een groeiend aantal mensen lijdt aan één of meer van deze ziektes, is dat een groot goed.

Nieuws

Proef naar effecten nieuw ruwvoer Sorghum afgerond

De proef met sorghum silage op Dairy Campus is afgelopen. Alle 16 koeien hebben de gehele proefperiode van 14 weken doorlopen. Zij realiseerden een gemiddelde melkproductie van ongeveer 30 kilogram melk, bij een voeropname van ongeveer 23-24 kilogram drogestof per dag.

Nieuws

Voeding: 5 favoriete stukken van de redactie

In deze serie presenteert Groen Kennisnet de 5 beste stukken voor elk thema binnen het groene domein. Deze week zetten we de artikelen over Voeding centraal.

Nieuws

Fact check: hoe schadelijk is methaan nu helemaal?

Methaan helpt mee aan de opwarming van de aarde; het is dus een broeikasgas. Van alle methaan die in Nederland wordt geproduceerd, is 70% afkomstig uit de veehouderij. Een fors percentage. Maar, hoe erg is dat nu helemaal? Want, anders dan andere broeikasgassen wordt methaan in de atmosfeer relatief snel weer afgebroken. Theun Vellinga is senior onderzoeker bij Wageningen Livestock Research en legt het ons uit.

Nieuws

Een groen begin van het nieuwe schooljaar

Met de bekendmaking van het laatste rapport van het IPCC komt nog meer nadruk te liggen op de vraag hoe we naar een duurzame samenleving bewegen. Een duurzame samenleving vraagt om duurzaam onderwijs.

Nieuws

Klimaatbomen: De oplossing voor ons binnenstedelijk klimaat of slechts een verkooppraatje?

Als je in de natuur wilt wonen, doe je dat buiten de stad. En als je dan toch zo graag even wat groen wilt zien in de stad, zoek je een park op. Toch? Het is makkelijk om in het stadse leven niet bezig te zijn met verschillende soorten bomen en beplanting. Een grote misvatting uiteraard, want als er geen bomen zouden zijn, zou dit directe gevolgen hebben voor ons leefklimaat en de biodiversiteit. Welke rol speelt de boom in de stad?

Nieuws

De Coloradokever: de gestreepte vijand van de aardappelteelt

De Coloradokever komt, zoals de naam al zegt, uit Amerika. Een ware plaag voor aardappelen- en bietentelers. De schade die deze insecten aanrichten is enorm. We zien ze steeds vaker in Nederland tijdens drogere zomers. Bestrijden met middelen lijkt geen optie. Gaan we zomer na zomer vechten tegen de Coloradokever of is er eindelijk een oplossing?

Nieuws

Zeeuwse landbouw trekt lessen uit Zuid-Europese droogte

Na jaren van droogte kijken Zeeuwse telers naar Zuid-Europa hoe boeren en tuinders omgaan met klimaatverandering. Een gebrek aan zoet water leidt tot lagere opbrengsten en verzilting van de bodem. Oplossingen zitten in bodembeheer, water vasthouden en aandacht voor nieuwe plagen.

Nieuws

Bereid bos voor op de toekomst

Om Nederlandse bossen weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, is een ander bosbeheer nodig. Daar zijn diverse mogelijkheden voor, verzameld in een online gereedschapskist. Deze gereedschapskist geeft bosbeheerders handvatten voor klimaatslim bosbeheer.

Nieuws

Hittestress bij varkens: aanwijzingen voor varkenshouders

Met de hete zomers van 2018 en 2019 nog scherp op het netvlies, moeten varkenshouders nu aan de slag ter voorkoming van hittestress bij hun dieren. Er is veel wat varkenshouders kunnen doen, zowel voorafgaand aan de zomer als op hete dagen zelf. De grootste winst is te behalen op het gebied van voer en water, het stalklimaat en warmte-instraling.

Nieuws

Akkerbouw: 5 favoriete stukken van de redactie

In deze serie presenteert Groen Kennisnet de 5 beste stukken voor elk thema binnen het groene domein. Deze week zetten we de artikelen over de akkerbouw centraal.

Nieuws

Vogelgriep bij pluimvee in 2020/2021

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft wederom een besmetting van vogelgriep bevestigd. In Heeten (provincie Overijssel) is bij sierwatervogels van een vogelhouder hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Nieuws

De potentie van verschillende aanlegmethoden druppelirrigatie in snijmaïs

Afgelopen jaar deden we op De Marke onderzoek naar de potentie van druppelirrigatie. We onderzochten het effect van verschillende aanlegmethoden op gewasopbrengst en uitspoeling van stikstof. Druppelirrigatie gaf duidelijk hogere gewasopbrengsten (6 ton ds en 3,5 ton zetmeel per ha) en stikstofopname (40 kg per ha) t.o.v. geen irrigatie. Desondanks waren er na de oogst geen verschillen in N-mineraal voorraden in de bodem en nitraatgehalten van het bovenste grondwater.

Nieuws

Hebben oud-Nederlandse rassen de toekomst?

Waar nu in de veehouderij de voorkeur uitgaat naar efficiënte rassen met een topproductie, is er in de meer biodiversiteitsvriendelijke landbouw ruimte voor dieren met andere eigenschappen. Met name zeldzame, Nederlandse runderrassen hebben geschikte kenmerken om een rol te gaan spelen in de agro-ecologische landbouw. Zij zijn meer robuust dan hun Holstein-collega’s. Voor de oorspronkelijk Nederlandse schapen-, geiten- en paardenrassen lijkt dat in mindere mate te gelden, maar meer onderzoek is nodig.

Nieuws

Hommelvriendelijk graslandbeheer werkt: zandhommels in de Hoeksche waard

Het gaat slecht met hommels en andere bijen, zowel in Nederland als daarbuiten. Meer dan de helft van de inheemse hommels staat op de Rode Lijst, een kwart is zelfs uitgestorven. Ook de zandhommel is getroffen door de aantastingen van haar leefgebied. De zandhommel is een typische soort van extensief, open agrarisch gebied, en kan dan ook dienen als icoonsoort voor een soortenrijk boerenland.

Nieuws

Agrivoltaics integreert akkerbouw met hernieuwbare energie

Zonneparken worden steeds vaker aangelegd op landbouwgrond. Onderzoek laat zien dat met je met de combinatie van akkerbouw en hernieuwbare energie meer rendement kan halen.

Nieuws

Geslachtsbepaling in ei voorkomt vergassen haantjes

Met het sexen van eieren komt ook een einde aan het massaal doden van haantjes in zicht. Twee Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop met innovatieve technieken voor vroegtijdige geslachtsbepaling.

Nieuws

Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'

Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.

Nieuws

Veehouderij: 5 favoriete stukken van de redactie

In deze serie presenteert Groen Kennisnet de 5 beste stukken voor elk thema binnen het groene domein. Deze week zetten we de artikelen over de veehouderij centraal.

Nieuws

Plan van aanpak beperken hittestress bij dieren in de veehouderij in voorbereiding

Klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur verder stijgt en dat Nederland steeds meer te maken krijgt met hete zomers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor dieren. Houders van dieren, maatschappelijke organisaties, de overheid en politiek ervaren dit en vragen hier steeds vaker aandacht voor.

Nieuws

Biologische bestrijding om bladluizen tegen te gaan

Bladluis vormt in veel teelten een probleem. Het zijn insecten die in grote getalen kunnen zorgen voor opbrengstderving, bijvoorbeeld door zuigschade. Dit leidt tot groeiachterstand of misvorming, virusschade en kwaliteitsschade. Ook scheiden bladluizen honingdauw uit wat kan leiden tot schimmelvorming en dus vruchtvervuiling. Bladluizen kunnen in alle akkerbouw sectoren voor problemen zorgen, van de vollegrondsgroenteteelt, fruiteelt en sierteelt tot in de glastuinbouw.

Nieuws

BES-pilot laat grote variatie in bemestingsruimte zien

De BES-pilot biedt de mogelijkheid voor het invullen van de fosfaatplaatsingsruimte met dierlijke mest waar er meer stikstof uit dierlijke mest wordt gebruikt dan generiek toegestaan. Kunstmest stikstof wordt verlaagd zodat het totale stikstofgebruik past binnen het milieukundig geaccepteerd stikstofbodemoverschot. Dit heeft gemiddeld weinig effect op de totale stikstofgebruik uit dierlijke mest en kunstmest samen. Er zijn echt veel verschillen tussen bedrijven. De fosfaatbemesting neemt meestal toe.

Nieuws

Covidproof recreëren: hoe doe je dat in Nederland?

De natuurgebieden in Nederland staan sinds het begin van de pandemie onder zeer hoge recreatiedruk. De grootste uitdagingen? Drukte op de fietspaden, overvolle parkeerplaatsen en veel achtergelaten afval. Hoe en waar kun je in Nederland – op een voor de natuur verantwoorde manier – recreëren deze (na)zomer? Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rij!

Nieuws

Vijf vragen over kippenvlees in supermarkten

Op woensdag 11 augustus werd bekend dat uiterlijk eind 2023 alle Nederlandse supermarkten alleen nog maar verse kip met ten mínste 1 Beter Leven ster verkopen. Daarover kregen wetenschappers van WUR veel vragen. In dit artikel geven we antwoord op de vijf meest gestelde.

Nieuws

Hoe bereid jij jouw bedrijf voor op extreme weersomstandigheden in de komende 30 jaar?

In het afgelopen decennium zagen we extreme weersomstandigheden toenemen. Neem als voorbeeld de enorme droogte in 2020 of de hevige regenval in juli 2021. De verandering in ons klimaat gaat in de komende 30 jaar meer extreme omstandigheden opleveren. Dit roept vragen op bij agrarische ondernemers als: hoe bereid ik mij voor op te droge óf te natte omstandigheden? Wat zijn eventuele oplossingen? En hoe verbeter ik mijn bodem?

Nieuws

Twee tools om vergroening van steden op een hoger plan te brengen

Door de vele voordelen van stedelijke natuur wordt er bij nieuwe ruimtelijke projecten in steden altijd rekening gehouden met het versterken van de groene kwaliteit. Volgens een artikel uit Tijdschrift Milieu blijkt de praktijk echter weerbarstiger. Vooral de samenwerking tussen partijen verloopt vaak moeizaam. In het artikel komen twee praktische hulpmiddelen aan bod waarmee je dit zou kunnen voorkomen.

Nieuws

Leefomgeving: 5 favoriete stukken van de redactie

In deze serie presenteert Groen Kennisnet de 5 beste stukken voor elk thema binnen het groene domein. Deze week zetten we de favorieten van het thema Leefomgeving voor je op een rij.

Nieuws

Rechter: Vergunning nodig voor bestrijdingsmiddelen nabij natuurgebied

Op 18 juni 2021 deed de rechtbank uitspraak over het gebruik van bestrijdingsmiddelen nabij het natuurgebied Holtingerveld. In deze zaak in Drenthe, nabij dit Natura 2000-gebied, oordeelde de rechter dat een lelieteler onvoldoende onderzoek gedaan heeft naar de effecten op de grondwaterstand en overige significante impact van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Nieuws

“Sommige klimaatkantelpunten zijn al gepasseerd”

Vandaag publiceerde het VN-Klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) het eerste deel van een nieuwe reeks rapporten over klimaatverandering. Afgelopen weekend keek hoogleraar Aquatische Ecologie Marten Scheffer samen met de Volkskrant vooruit op het rapport.

Nieuws

Jacobskruiskruid: een last én een lust

Het jacobskruiskruid is bezig aan een opmars in Nederland. Het is een voedsel- en waardplant voor insecten, maar tegelijkertijd giftig voor paarden en andere landbouwhuisdieren. De verdere verspreiding in Nederland baart veehouders zorgen.

Nieuws

De herkomst en toepassing van Nederlands hout

Jaarlijks verzamelt Stichting Probos gegevens over de Nederlandse productie, import, export en het verbruik van hout en houtproducten. Hierdoor hebben we een betrouwbaar beeld van de rondhoutverwerking en de markt voor houtige biomassa. Hoe verwerken we de bomen van eigen bodem, en wat zijn de plannen voor de toekomst van Nederlands hout?

Nieuws

Publicatie: ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’

De publicatie ‘Naar een natuurinclusieve maatschappij’ zet projecten op een rij uit het Natuurinclusieve Transities onderzoeksprogramma waarmee WUR reflecteert en reageert op de belangrijkste problemen en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit.

Nieuws

Een klimaatmodel voor het beheersen van meeldauw

Meeldauw, een schimmel, richt in veel gewassen schade aan, zoals in aardbei, een gewas dat steeds vaker in kassen wordt geteeld. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt de beste teeltstrategie om tegelijk energie te besparen én de verspreiding van meeldauw te voorkomen.

Nieuws

Onderzoek bevestigt: we kunnen best een dagje zonder vlees

Een op de drie volwassen is in 2020 minder vlees gaan eten. Een half procent is helemaal gestopt met de consumptje van vlees, blijkt uit het CBS-onderzoek Belevingen 2020. De veehouderij komt tot vergelijkbare berekeningen en ziet veel steun voor het eten van vlees met een diervriendelijk keurmerk.

Nieuws

Alles op alles in strijd tegen verlies aan biodiversiteit

Het mondiale verlies aan biodiversiteit tot stilstand brengen of zelfs het tij keren. Dat is de inzet van het Wageningen Biodiversiteits Initiatief. De route: koppel alle initiatieven en onderzoeken die zich met biodiversiteit bezighouden aan elkaar. En laat wetenschappers en belangenorganisaties gezamenlijk aan oplossingen werken.

Nieuws

Geitenhouderij op slot door onderzoek

Het aantal geiten in Nederland is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Maar nu lijkt de sector vrijwel op slot te zitten: er is een geitenstop in acht provincies. Zij wachten de resultaten af van een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden. Maar door de coronapandemie heeft dit onderzoek vertraging opgelopen, de eerste resultaten worden pas in 2024 verwacht.

Nieuws

8 september: 'Loeren bij de boeren' in Achterhoek en Liemers

Zestien melkveebedrijven, waaronder KTC De Marke, stellen op woensdag 8 september aanstaande hun bedrijven open tijdens de inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). VKA-leden, -partners en Achterhoekse boeren die (nog) geen lid zijn kunnen op deze dag twee themabedrijven bezoeken, één ’s ochtends en één ’s middags. Vooraf aanmelden is verplicht.

Nieuws

Alternatieve vangstmethoden na verbod pulsvisserij: zijn waterstraaltjes de toekomst?

Sinds 1 juli is pulsvisserij (ook wel pulskorvisserij) verboden. Deze methode, waarbij platvissen zoals schol en tong met stroompulsen van de zeebodem opgeschrikt worden zodat zij het net inzwemmen was punt van discussie. Al enige tijd zijn de Nederlandse vissers en wetenschappers bezig met een alternatief: vis vangen met behulp van waterstraaltjes. Het streven is naar zo min mogelijk milieuoverlast en dierenleed.

Nieuws

De voor- en nadelen van voedselbewerking

Voedselbewerking is een essentieel onderdeel van ons voedselsysteem. Het is nodig om ons voedsel eetbaar, verteerbaar, voedzaam, houdbaar, smakelijk en veilig te maken. Voedselbewerking is een ruim begrip met veel mogelijke – goede en minder goede – uitkomsten. Het voedingsmagazine Nutrinews heeft een verdiepingsartikel uitgebracht waarin wordt ingegaan op al deze aspecten van voedselbewerking.

Nieuws

Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst

De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.

Nieuws

40 melkveehouders pakken ammoniak en methaan integraal aan

Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 10 onderzoeksbedrijven, 30 demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!

Nieuws

1,5 miljard omzet uit korte ketenverkoop

Het aantal landbouwbedrijven dat omzet uit de korte keten haalt, is gestegen van 10,5% in 2017 naar 13,7% in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale omzet uit de korte ketenverkoop bedraagt zo'n € 1,5 miljard.