Nieuws

Nieuw proces maakt voor het eerst biobased benzeen mogelijk

Gepubliceerd op
30 maart 2016

In een door TKI-BBE gefinancierd project ontwikkelt ECN, samen met projectpartners Avantium, Catalok en Kodok, een demo-proces waarmee benzeen uit groen gas wordt gewonnen. Met dit proces wordt het voor het eerst mogelijk om benzeen, een voor de chemische industrie zeer belangrijke grondstof, uit niet-fossiele bron te produceren. Wanneer het proces standaard wordt toegepast bij de productie van groen gas, kan de volledige benzeenbehoefte in Nederland worden afgedekt met benzeen uit biobased bronnen.

Benzeen staat in de top drie van belangrijke grondstoffen voor de chemische industrie. Nederland is wereldwijd één van de belangrijkste benzeenproducenten. Met behulp van deze stof worden tal van andere chemische verbindingen geproduceerd. Tot op heden zijn er geen biobased methoden om benzeen te produceren.


Benzeen uit groen gas
In de eerste stap van het procedé wordt lignine, een stof die vaak bij overblijft bij de verwerking van vezelrijke biomassastromen, vergast. Dit gas kan prima aardgas vervangen in bijvoorbeeld boilers. Het gas bevat 0,5 a 1 % benzeen. In de tweede stap wordt het benzeen, samen met andere veelgebruikte chemicaliën, xyleen,  tolueen en etheen, uit het gas gewonnen en opgeslagen. Projectpartner Avantium richt zich in dit project op de ontwikkeling van een grootschalige groene etheenproductie.


Praktijkrijp maken
In een eerder project van TKI-BBE heeft ECN, samen met Avantium en Kodok aangetoond dat het proces op kleine schaal werkt. In het nieuwe project wordt het vergassings- en winningsproces opgeschaald tot demonstratieniveau. Eind 2017 moet dit resulteren in een volcontinu, kinderziektevrij proces dat 5 kilo lignine per uur vergast en benzeen, tolueen en xyleen uit het gas wint. Daarmee is dan bewezen dat het proces, na een opschalingstap, in de praktijk bruikbaar is.


Groot productievolume mogelijk
Uit berekeningen van ECN blijkt wanneer het winningsproces standaard wordt toegepast bij de productie van groen gas in Nederland de gewonnen volumes benzeen groter zijn dan dat er nu in Nederland geproduceerd wordt uit fossiele grondstoffen. Daarmee zou een belangrijke stap richting de verduurzaming van de chemische sector kunnen worden gezet.