Nieuws

Nieuwe kennis- en innovatiecontract voor de Biobased Economy en de topsectoren

Gepubliceerd op
6 oktober 2015
In Delft bij Deltares heeft op 5 oktober de ondertekening plaats gevonden van de nieuwe KIA's. Het Kennis en Innovatiecontract voor de biobased economy wordt gekenschetst door nieuwe uitdagingen en ambities: Nederland gaat het maken in de biobased economy. Met een zeer sterke Agri & Food- en Tuinbouwsector, Chemie van wereldklasse en een sterk bewegende Energiesector zijn er grote groeikansen. Gezamenlijk hebben deze topsectoren de ‘Onderzoeksagenda biobased economy 2015-2027’ uitgebracht. Deze lange termijn-agenda is de leidraad voor de innovatiecontracten in de drie betrokken sectoren. De energiesector verwacht een belangrijke bijdrage van biomassa in de energietransitie voor duurzame energieopwekking en vermindering van broeikasgasemissie. De chemiesector heeft een streefbeeld van 15% biomassa als grondstof. De Agri & Food-sector ziet economische kansen in het benutten van reststromen uit de landbouw en voedingssector in samenwerking met ketenpartijen.