Nieuws

Praktijkgericht onderzoek in kaart

Gepubliceerd op
29 november 2016

Het Centre for Biobased Economy, het Centre of Expertise Biobased Economy, TKI-BBE en het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA hebben gezamenlijk een overzicht gemaakt van alle lopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten binnen het HBO op het gebied van biobased economy. Ook hebben ze in een onderzoeksagenda de rol van het HBO geschetst.

Het overzicht, Factbook genaamd, bevat 83 projecten. De Onderzoeksagenda schetst de rol van het HBO in de innovatiebehoefte voor de komende jaren via vier innovatieroutes; Energie & Mest, Materialen, Fijnchemie & Functional Food en Maatschappij. De agenda zet in op het verder versterken van de samenwerking binnen het praktijkonderzoek in Nederland rond Biobased Economy in onderlinge verbinding met WO en MBO. Het bouwt voort op het Centre for Biobased Economy (CBBE), waar in 2011 samenwerking startte tussen zeven hogescholen en Wageningen University. De bouwstenen voor een verdergaande samenwerking in biobased onderzoek zijn hiermee gelegd.


Lectorenplatform en kennisnetwerk
De samenwerking krijgt verder vorm in de oprichting van het Lectorenplatform Biobased Economy, gestimuleerd door Regieorgaan SIA. Het platform richt zich op onderzoeksprogrammering en de vindbaarheid van onderzoekers op biobased thema’s. Betrokken partijen werken ook aan het landelijke kennisnetwerk Biobased Economy. De bundeling van kennis en expertise versnelt het eerder beschikbaar komen van innovaties en markttoepassingen voor, vooral, het MKB. Dit draagt bij aan een snellere vergroening van onze economie.


Noodzaak voor biobased onderzoek en innovatie
De maatschappelijke opgave om te komen tot een CO2-neutrale samenleving in 2050 vraagt om duurzame oplossingen en de transitie naar een biobased economy. Duurzaamheidsvraagstukken die leiden tot een onderzoeks- en innovatieagenda zijn bijvoorbeeld geformuleerd in de Nationale Wetenschapsagenda. Het benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie is de inzet om te komen tot een duurzame samenleving.
Hogescholen leveren met praktijkgericht onderzoek een omvangrijke bijdrage aan innovaties in dit domein. Dit gebeurt vooral in nauwe samenwerking met het MKB. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties.