Van grassnippers naar houtsnippers

De kostprijs voor bio-energie wordt in hoge mate bepaald door de brandstofkosten. De relatief hoge houtprijzen hebben een negatief effect heeft op de rentabiliteit (onrendabele top) van bio-energie. Agroresiduen zijn goedkoper maar weinig geschikt voor conventionele installaties. Gebruik van agroresiduen wordt mogelijk door verlaging van de bedrijfstemperatuur voor bio-energieopwekking.

Bermgras is een goedkope biomassa maar niet geschikt voor een biomassaketel vanwege het hoge gehalte aan zouten, dit geeft problemen met vervuiling van de ketel en corrosie en emissie normen kunnen moeilijker gehaald worden (SOx, NOx en stof).

Het doel van het project is het reduceren van brandstofkosten voor biomassaketels door laagwaardige brandstoffen die nu niet geschikt zijn geschikt te maken. Door een biomassastroom die nu gecomposteerd wordt geschikt te maken voor energietoepassingen wordt een bijdrage geleverd
aan het bereiken van de 16% duurzame energiedoelstelling in 2023.

In dit project wordt een technologie verder ontwikkeld die bermgras opwerkt naar een kwaliteit vergelijkbaar met schoon hout, zodat problemen met vervuiling, corrosie en emissies in de ketel voorkomen/geminimaliseerd kunnen worden. De technologie bestaat uit een combinatie van (warm) wassen en persen. Het doel van de behandeling is om met bermgras de kwaliteit van houtchips te benaderen. Belangrijkste parameters: as-gehalte, smeltgedrag as, chloor, kalium, stikstof, zwavel en vochtgehalte.