Pilotonderzoek Green Turbine

Sinds 2014 is Green Turbine met een capaciteit van 15kWe op de markt. Deze 15kWe Green Turbine zet nutteloze restwarmte, bijvoorbeeld uitlaatwarmte, om in elektriciteit en warm water en kan worden toegepast achter WKK’s met een vermogen van 200 – 1.000 kWe, WKK’s die veel worden toegepast in de vergistingswereld. Om dit mogelijk te maken dient echter een bestaand onderzoeksskid met een Green Turbine doorontwikkeld te worden tot een “Green Skid” waarmee rookgassen uit de WKK wordt omgezet in stoom en vervolgens in elektriciteit en warm water.

Het functioneren van het onderzoeksskid met een
Green Turbine is aangetoond op pilotschaal op locatie in Sprang-Capelle. Ook zijn de skid-componenten reeds getest voor lange periodes bij onze klanten en partners (>10,000 draaiuren). Het Green Skid, wat wij als Green Turbine zelf in de markt gaan zetten moet echter nog gedurende lange duur getest en gemonitord worden in het bijzonder om de invloed van de specifieke uitlaatgassen die bij mestvergisting van toepassing zijn te onderzoeken.

Green Skid wekt elektrische energie en bruikbare warmte op uit nutteloze restwarmte van WKK’s. Dit resulteert in:

  • 10% extra elektriciteitsproductie van WKK’s
  • Minder warmte-emissie naar de omgeving
  • Een betere business case voor in het bijzonder mestvergisting
  • De potentie om in Nederland 59.000.000 kWh/jr,
    equivalent voor 27 MNm3/jr biogas, aan extra elektriciteit duurzaam op te wekken.
  • Dit tegen een kostprijs tussen de 4 en de 9 €ct/kWh
    (afhankelijk van draaiuren en schaalgrootte)
  • Duurzame energie die onafhankelijk is van weersomstandigheden

Het is de verwachting dat het Green Skid ca. 20-50%
goedkoper is dan concurrerende technologieën (Organic Ranking Cycle, en andere stoommachines). Hierdoor is het de verwachting dat de Green Skid de komende 5-10 jaar op ca. 140 vergistingsinstallaties wordt toegepast. Daardoor wordt bijna 44.000 MWh per jaar aan duurzame elektriciteit geproduceerd wat gelijk is aan bijna 20 MNm3 biogas per jaar.

Het Green Skid heeft grote potentie om internationaal vermarkt te worden. Daarnaast is de Green turbine compact en licht waardoor het zeer interessant lijkt het Green
Skid door te ontwikkelen voor de scheepvaart, glastuinbouw en automotive industrie.