Praktijkonderzoek voor optimalisatie van de recepten voor bemesting van blauwe bessen op substraat

Twee telers van blauwe bessen en Aeres Hogeschool Dronten zijn een samenwerking aangegaan voor een praktijkonderzoek voor de optimalisatie van de bemesting van blauwe bessen op substraat.

De samenwerkende partijen hebben een praktijkonderzoek opgezet in drie fasen:

 1. Het verzamelen van literatuur over de bemestingsrecepten van de blauwe bes
 2. Monitoring van de watergift en bemestingsrecepten in de huidige situatie op de bedrijven
 3. Het vergelijken van vijf verschillende alternatieve recepten met het huidige recept voor bemestingsrecepten.

In fase 2 en 3 worden op geschikte momenten data vastgelegd zoals bladmonsters drainpercentages, potgewichten enz. De data analyse moeten leiden tot soortsp4ecifieke bemestingssadviezen voor de teelt van blauwe bessen op substraat.

Korte beschrijving van het onderzoek

Fase 1: Het verzamelen van relevante literatuur over de bemesting van de blauwe bes.

De blauwe bes heeft enkele specifieke eigenschappen, waardoor de gehanteerde bemestingsreceptuur duidelijk anders is dan in andere teelten van bessen. Niet alleen in Nederland, maar ook in enkele andere landen (VS, Duitsland) zijn verschillende proeven uitgevoerd op het gebied van bemestingsrecepten van de blauwe bes.
In dit deel van het project zullen de verschillende bronnen geraadpleegd en vergeleken worden, met als doel:

 • Het ontwerpen van de meest kansrijke bemestingsrecepten.
 • Het vertalen van lab-analyses naar aanpassingen aan de
  bemestingsrecepten.

Fase 2: Monitoring van de watergift en bemestingsrecepten in de huidige beroepspraktijk.

Op de deelnemende bedrijven zijn verschillende rassen aanwezig. Daarnaast varieert de leeftijd van de planten. Op de bedrijven zullen gegevens verzameld worden m.b.t. watergift en bemestingsrecepten, zoals:

 • Hoeveelheid/percentage drain,
 • Potgewicht en/of vochtgehalte pot,
 • Verloop EC/pH van de drain of van het substraat,
 • Gehaltes in bladmonsters,
 • Hoeveelheid (gram/plant) en kwaliteit bessen,
 • Kwaliteit wortelstelsel.

Fase 3: Het vergelijken van vijf verschillende alternatieve recepten met het huidige recept voor bemesting.

Voortbouwend op de tot nu toe beschikbare bemestingsrecepten en de wensen m.b.t. verbetering van opbrengst en vruchtkwaliteit, zullen 5 alternatieve bemestingsrecepten worden getest op elk ca. 90 planten. Hiertoe zal een opstelling worden gebouwd met per recept doseermogelijkheden voor bemesting.

In overleg wordt ervoor gekozen om met elk recept een rij van 90 planten te voeden, of de objecten te verdelen over bijvoorbeeld drie verschillende rijen. Tijdens de proef zullen (naast de monitoring van het correct functioneren van de watergift) dezelfde gegevens worden verzameld als in de tweede fase.

Uiteindelijk resultaat van het praktijkonderzoek is te komen tot ras en teelt specifieke bemestingsreceptuur voor de teelt van blauwe bessen.