Het nemen van verantwoordelijkheid

Openteelt gaat uit van de overtuiging, dat het nemen van verantwoordelijkheid, de basis vormt voor een gezonde sector. Het motto ‘beter met minder’ staat daarbij centraal en richt zich op de aandachtsgebieden pre-field, in-field en post-field. Daarbij draait het bij pre-field in om het uitgangsmateriaal, bij in-field om het bodem-plant systeem en bij post-field om het eindproduct. Pre-, in- en postfield hebben eigen aandachtsgebieden op het gebied van vitaliteit.

Drie aandachtsgebieden

Pre-field: vitaal uitgangsmateriaal


Het eerste aandachtsgebied, pre-field richt zich op het veredelen en produceren van vitaal uitgangsmateriaal. Hierbij staan twee trends uit het huidige agroproductiesysteem centraal die doorbroken moeten worden.

De eerste trend die moet worden doorbroken is de agroproductie door middel van monocultuur, waarbij een groot stuk land gebruikt wordt voor het verbouwen van één gewassoort. Nadeel hiervan is dat de bodem eerder uitgeput kan raken en er makkelijker plantzieken ontwikkelen in het gewas.

De tweede trend betreft de afhankelijkheid van de inzet van chemische hulpmiddelen zoals kunstmest en bepaalde pesticiden. Het veredelen van sterk vitaal uitgangsmateriaal, zorgt ervoor, dat er minder chemische hulpmiddelen nodig zijn en dat de biodiversiteit op een bedrijf verhoogt kan worden.

In-field: vitaal bodem-plant-systeem


Het tweede aandachtsgebied, in-field is gericht op het creëren van een vitaal bodem-plant-systeem. Vooral op het gebied van de bodem. Een vitale bodem niet vanzelfsprekend. Een vitale bodem, is een productieve bodem, een duurzame bodem. Bij een productieve bodem gaat het erom dat de structuur van de grond zo is dat de wortels van de plant de bodemgrond kunnen doorwortelen en de grond het water opneemt. Om grond duurzaam te houden wordt nagedacht over bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van mest. Het inzetten van circulaire landbouw, waarbij grondstoffen hergebruikt worden helpt hierbij. Om de grond gezond te krijgen en te houden is echter nog meer nodig, voor nu en voor toekomstige generaties. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe teeltsystemen, biologische landbouw en precisielandbouwtechnieken spelen hierbij een belangrijke rol.  

Post-field: vitaal product


Het derde aandachtsgebied, gaat in op het eindproduct, oftewel de post-field vitaliteitsopgave. Post-field richt zich op een hoogwaardige kwaliteit van eindproducten. Voor het behouden van een hoogwaardig eindproduct, wordt kritisch gekeken in de gehele keten. Daarbij wordt big data gebruikt om oogst, transport en bewaren aan de hand van analyse nog beter op elkaar aan te laten sluiten.

e92d10d2-9933-4f47-bee1-e8e06de25793_Openteelten_d8b00a6c_530x357.jpg