wilg, foto Pixabay

Nieuws

Duidelijke behoefte aan netwerk GROEN NH

Gepubliceerd op
27 februari 2018

Tijdens de Groendag in Hoorn op woensdag 14 februari 2018, vond er ook een beleidssessie plaats voor de beleidsmakers en hoofden groenbeheer van de gemeenten in Noord-Holland. Deze bijeenkomst was een eerste verkenning en kennismaking met als doel te peilen of er behoefte is aan een kennisnetwerk. Met als hoger doel toewerken naar ‘groen hoger op de politieke agenda’.

Zie voor volledig verslag onder 'Publicaties'.

Adnan Tekin (gedeputeerde van de provincie NH, op foto hierboven)  onderstreepte het belang van groen voor de burgers en sprak over de uitdaging om groen te verbinden met domeinen als zorg, klimaatadaptatie en infrastructuur.

Egbert Roozen (directeur VHG, op foto hieronder) hield een bevlogen lezing met als thema 'Groen denken vanuit opgaven' (zie onder 'Publicaties'). De opgaven die er liggen zijn o.a. intensief ruimtegebruik, klimaatverandering, behoud biodiversiteit, schone lucht, behoefte aan rust. Hij schetste prachtige voorbeelden dat door groen mensen elkaar ontmoeten, meer bewegen en dat tegelijk een wateropvang wordt geboden.

Groendag Hoorn Clucius College-sprekerRoozen.jpg

Experttafel

Vervolgens namen Jan Wijn (adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie van het HHNK), Hartger Griffioen (projectleider Natuurlijke Zaken, Landschap NH), André Hoek (directeur Hoek) en Rob Zweekhorst (beheerder groen Gemeente Heerhugowaard) plaats aan de experttafel. Rosemarie Slobbe (KCNL/Clusius college) leidde het gesprek en vroeg de heren als eerste om een korte reactie op het thema van de groendag ‘Groen is de baas!?’ Reacties: “Ja, groen is de baas want het staat voor biodiversiteit en zonder biodiversiteit zijn we nergens”. “Groen is niet de baas, maar de basis. Echter, we behandelen groen als sluitpost”.

Netwerk GROEN NH

Conclusie is dat er zeker animo is voor vervolgbijeenkomsten. Men wil kennis en ervaring delen, leren van successen en bij voorkeur bijeen komen rondom een concreet thema of vraag. Doel is om in 2018 nog twee bijeenkomsten te organiseren. Eén voor de zomer en één in het najaar. Samen met Stadswerk en anderen, zal Rosemarie Slobbe van het KCNL hiertoe initiatief nemen. Voorlopig noemen we het netwerk GROEN NH en kun je reacties en ideeën mailen naar groen.nh@clusius.nl.