category_project

Kruidenrijk grasland in Noord-Holland

Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om de weidevogelkuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen. Hbo- en mbo-studenten leren over de praktische en economische kanten van weidevogelbeheer.

Laag waterpeil, snelgroeiend eiwitrijk gras en vroeg maaien maken het steeds het weidevogels steeds moeilijker. Goed kruidenrijk grasland met een open structuur biedt wel broed- en opgroeigelegenheid voor weidevogels en kuikens, met voldoende schuilgelegenheid en insectenaanbod voor de kuikens.

Gezonde koeien

Kruidenrijk gras is bovendien gezonder voor koeien: er is minder antibiotica nodig en minder mest op het land. Betere gras- en kruidenmengsels zijn minder kwetsbaar voor ziektes en weersinvloeden. Zie hier de kans om van kruidenrijk grasland een win-winsituatie te maken voor boer en weidevogel.

Het project kruidenrijk grasland NH richt zich op een transitie naar meer kruidenrijkgrasland in Noord-Holland door:

 • Meer boeren aan de slag te laten gaan met de aanleg en het beheer van kruidenrijk grasland
 • Extra onderbouwing te krijgen van de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor weidevogels, koe en bedrijfsvoering
 • Boeren in het veld de ontwikkeling van kruidenrijk grasland te laten volgen
 • Kennisuitwisseling in het veld en met het onderwijs te organiseren

Boeren, studenten en weidevogels

Het project wordt aangejaagd vanuit de agrarisch collectieven in combinatie met studiegroepen en veldexcursies. Daarom worden er zoveel mogelijk boeren bij het project betrokken. Hbo-studenten (Van Hall Larenstein en Aeres Almere) en mbo-studenten (Clusius college en Groenhorst college) van de melkveehouderij- én biologieopleidingen krijgeneen integrale blik geboden op het complexe probleem van het behoud van de weidevogels met daarbij een economisch perspectief voor de melkveehouder. Landschap Noord-Holland speelt een rol in het begeleiden van studenten in het veld. De lector weidevogels van VHL, Astrid Manhoudt, zorgt voor inbreng van expertise en verbindt dit project met een zusterproject in Friesland.

Foto: Wim van Yperen.

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • biodiversiteit
 • agro-ecologie
 • agrarisch natuurbeheer
 • natuurinclusieve landbouw