Verbeteren kwaliteit en vermeerdering van aardappel-miniknollen in de kas en op het veld

Aeres Hogeschool Dronten heeft samen met twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in advies, toelevering én beregening een samenwerking opgestart. De samenwerkende partners starten een praktijkonderzoek voor het verbeteren van de kwaliteit en de vermeerdering van miniknollen van aardappelen zowel in de kas als op het veld.
Doel van het project is het opdoen van voldoende kennis om optimaal te kunnen adviseren in deze manier van pootgoedteelt.

Werkwijze

In de kas van Aeres Hogeschool Dronten worden verschillende methoden van opkweek en vermeerdering vanuit weefselkweekmateriaal worden getest. Het gaat hierbij om twee teeltmethoden: in goten met druppelslangen en teelt op potgrond. De watergift en bemesting zullen hierbij worden geoptimaliseerd en van de kwaliteit en aantallen miniknollen worden data verzameld. In het veld zullen proeven worden gedaan om de groei van miniknollen daar verder te begeleiden. Hiertoe worden bij een teler verschillende behandelingen aangelegd. De miniknollen uit de kas van Aeres Hogeschool zullen om fytosanitaire risico’s uit te sluiten in eerste instantie worden getest op een perceel nabij de hogeschool.

Achtergrond van het praktijkonderzoek

Virus- en bacterieinfecties vormen een steeds groter probleem in de pootgoedteelt van aardappelen. Dit is de reden om het aantal generaties op het veld zoveel mogelijk te beperken en te starten met zeer schoon uitgangsmateriaal. De zogenaamde miniknollen staan om deze reden de afgelopen jaren in de belangstelling. Ook commercieel gezien is deze teelt interessant omdat het om hoogwaardig en kostbaar materiaal gaat. Investering in technieken en methoden die de resultaten van de teelt van miniknollen verbeteren is daardoor zeer de moeite waard. In dit project is het de bedoeling om zowel in de kas als in de buitenteelt de productie van miniknollen te optimaliseren. Daarvoor is een praktijkonderzoeksproject opgezet zowel in de beschermde teelt (kas) als in het veld.

Eerste fase: productie van miniknollen in de kas

In deze projectfase wordt i.s.m. een van de partners een klein teeltsysteem gebouwd waardoor verschillende behandelingen (plantenvoeding/watergift e.d.) met elkaar vergeleken worden. Tevens worden diverse opkweekmethodes met elkaar vergeleken. Het gewenst resultaat van de eerste fase – beschermde teelt - is kennis vergaren over de invloed van factoren waarmee (bij-)gestuurd kan worden, zodat het beter mogelijk wordt om te adviseren in de kas-/tunnelteelt van miniknollen.

Tweede fase: teelt van miniknollen in het veld

In het veld is het belangrijk dat er per miniknol zoveel mogelijk knollen worden geoogst. Een van de problemen is de soms matige weggroei van miniknollen. Een ander knelpunt kan een beperkte knolzetting zijn door bijvoorbeeld droogte. Belangrijke onderdelen van de onderzoeksvragen bij de tweede fase zijn het effect van fertigatie op het aantal knollen dat een miniknol produceert en welke teeltwijze geeft de beste resultaten geeft. Ook hier is het primaire doel het verkrijgen van kennis die goede advisering mogelijk maakt waardoor telers een hogere opbrengst kunnen behalen.