Dossier

Klimaatadaptatie in de open teelten op Texel

Door het veranderende klimaat met langere perioden van droogte en hevige neerslag wanneer de waterbehoefte juist laag is, staan agrarisch ondernemers en terreinbeheerders voor een uitdaging. Zeker op Texel waar een algeheel beregeningsverbod geldt en bovendien verzilting een risico is, is verdroging een risico van klimaatverandering.

Goed bodembeheer is een essentieel onderdeel van het tegengaan van verdroging op Texel. Daardoor kan water goed infiltreren, kan de bodem water beter vasthouden en gewassen een goede doorworteling ontwikkelen om bodemvocht te onttrekken.

Parallel aan het project Zoete Toekomst Texel waarin regen vanaf het najaar wordt opgeslagen en in de zomer op een zuinige manier wordt gebruikt om akkers te irrigeren, wordt in het project Studieclub Zoete Toekomst Texel kennis uitgewisseld om in een veranderend klimaat rendabele teelten en het landschap te behouden: mogelijkheden die direct of op korte termijn in de praktijk kunnen worden toegepast om de bedrijfsvoering klimaatadaptief te maken.

Tijdens bedrijfs- en perceelbezoeken, bijeenkomsten en workshops bespreken, beproeven en bekijken agrarisch ondernemers en onderzoekers maatregelen om water beter te benutten en vast te houden. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld en plannen op gebiedsniveau afgestemd met een klankbordgroep bestaande uit deskundigen en andere terrein- en natuurbeheerders op Texel.