Dossier

Landbouw gebruikt natuur

Boeren maken al eeuwen evenwichtig gebruik van natuurlijke systemen en van de biodiversiteit in agrarische systemen, maar de balans is verstoord geraakt. Ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid, schoon water, bestuiving en natuurlijke plaagwering kunnen van grote betekenis zijn voor het moderne landbouwbedrijf. Het is de moeite waard hierin te investeren.

Agrarisch ondernemers zetten de natuur op verschillende manieren in:

  • Bij beheer van de bodem: verhoging van het organisch stofgehalte, versterking van het bodemleven of vergroten van het watervasthoudend vermogen
  • Onderdrukking van ziekten en plagen
  • Stimuleren van nuttige insecten en gebruik maken van bestuivende insecten
  • Voor opbrengstverhoging van grasland
  • Voor energieproductie zetten ze biomassa in
  • Voor diversiteit in de bedrijfsvoering, nodig voor een risicospreiding via bijvoorbeeld vruchtwisseling, gewassenkeuze, gemengde bedrijfsvoering
  • Genetische biodiversiteit

In dit dossier vind je een selectie van beschikbare bronnen.