Dossier

Landbouw spaart natuur

De huidige landbouw heeft grote invloed op natuur in de omgeving. Door verlaging van de grondwaterstand en emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen staat de biodiversiteit ook daar onder druk. Toekomstgerichte agrarische ondernemers kunnen specifieke maatregelen nemen om de belasting vanuit hun bedrijf op de natuur in de omgeving te beperken en zo de natuur te sparen.

Agrarisch ondernemers sparen natuur door negatieve effect te beperken. Zo werken ze mee aan:

  • hogere waterstanden
  • vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
  • minder uitstoot van schadelijk stoffen (mest en bestrijdingsmiddelen) naar lucht en water
  • vermindering van het mestgebruik
  • vermindering van het antibioticagebruik

In dit dossier vind je een selectie van beschikbare bronnen.