Foto: Wageningen UR

Dossier

Bemesting in de boomkwekerij

Efficiënt bemesten levert niet alleen voordeel op voor het milieu, maar bespaart ook geld. De gebruiksnormen voor bemesting in de boomkwekerij hebben consequenties voor de bedrijfsvoering en vragen om goede keuzes ten aanzien van organische stofbemesting, stikstof- en fosfaatbemesting.

De stikstofgebruiksnormen voor de boomkwekerij zijn relatief laag. Hierdoor is het voor de kwekers noodzaak om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de toegestane stikstofgebruiksruimte. De fosfaatnorm is sinds 2010 afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Dit maakt dat er ook zorgvuldig met de beschikbare fosfaatruimte moet worden omgegaan. Op deze wijze kan worden voldaan aan de kwaliteitseisen voor grond- en oppervlaktewater.

Meststof in emmer. Bron: H. van Reuler

Mestwetgeving

In 2006 is de nieuwe mestwetgeving ingevoerd. Het doel daarvan was om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn (50 mg nitraat/l grondwater). Daarnaast wordt in 2015 de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht waarbij ook kwaliteitseisen aan het oppervlaktewater worden gesteld.

Lees meer

Sinds 2010 is de fosfaatnorm afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Daartoe moet het Pw getal worden bepaald.

Meer informatie

b-berry_silo.JPG

Maatregelen

De kwekers van de gewasgroepen, vruchtbomen, Buxus, coniferen en rozen, hebben aangegeven dat de stikstof bemestingsadviezen, en daarmee de gebruiksnormen, verouderd zijn. Er loopt onderzoek om de adviezen aan te passen. De norm voor vruchtbomen is tijdelijk verhoogd.

Lees meer

Bemesten is de bodem en gewassen van nieuwe voedingsstoffen voorzien. Gebruikte meststoffen in de boomkwekerij zijn onder andere: compost, dierlijke mest, groenbemesters en kunstmest. Het gebruik en effect van de mest hangt af van het bodemtype en het gewas.
boomwereld_silo.JPG

Toepassing

De stikstofgebruiksnormen voor de boomkwekerij zijn relatief laag. Hierdoor is het voor de kwekers noodzaak om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de toegestane stikstofgebruiksruimte De behoefte aan stikstof verschilt per gewas(groep).

Lees meer

De in de bodem aanwezige minerale stikstof is beschikbaar voor opname door het gewas. Als de vrijgekomen stikstof niet wordt opgenomen kan het door uitspoeling verloren gaan. Het is daarom belangrijk de bemesting af te stemmen op de behoefte van het gewas. Teveel geeft uitspoeling en is geldverspilling. Te weinig geeft een lagere opbrengst, zowel in hoeveelheid als kwaliteit.

Voor de hoogte van de fosfaatnorm wordt een onderscheid gemaakt tussen de fosfaattoestand hoog, neutraal en laag. De toestand wordt bepaald op basis van het Pw getal. De overheid stelt voor dat in 2015 de fosfaatnorm varieert van 50 - 75 kg P2O5/ha in afhankelijkheid van de fosfaattoestand.

De fosfaatbehoefte van de meeste boomkwekerijen is relatief laag. De voorgestelde verlaging lijkt dan ook geen beperkingen op te leveren. Een belangrijke uitzondering hierop zijn de vaste planten. In een verkenning is aangegeven dat de fosfaatbehoefte van een aantal vaste planten soorten hoog is. Er bleek dat met het gerooide product wordt meer fosfaat afgevoerd dan volgens de regelgeving mag worden aangevoerd.

In de boomkwekerijsector wordt grote waarde gehecht aan het organische stof gehalte in de bodem. Daarom worden grote hoeveelheden organische mest toegediend. In de sector werd al veel gebruik gemaakt (groen)compost. De regelgeving heeft toediening van de relatief mineraal arme meststof bevorderd.

Meer informatie

Gebruiksnormen

Er zijn gebruiksnormen voor de toediening van stikstof, fosfaat en dierlijke mest.

Lees meer

 • Stikstof (N)
  Hoogte norm afhankelijk van bodemtype en het gewas.
 • Fosfaat (P2O5)
  Hoogte norm afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem.
 • Dierlijke mest
  Maximaal 170 kg stikstof en 85 kg fosfaat per ha met dierlijke mest.
  Om de hoeveelheid werkzame stikstof te berekenen wordt de totale hoeveelheid toegediende stikstof vermenigvuldigd met een werkingscoëfficiënt.

Voor het vaststellen van de gebruiksnormen zijn de bestaande bemestingsadviezen gebruikt die voor iedere sector beschikbaar zijn.

Meer informatie

Laatste wijziging aan dit dossier:

2 mei 2018

Foto: Wageningen UR