Masterclass Foto: Gera van Os

Dossier

Centres of Expertise

Verbinding van topsectoren met groen (onderwijs) komt tot stand via Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s) en Centres of Expertise (CoE’s). In CIV’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen. Ook in de CoE’s werken deze partijen samen, maar hier is onderwijsdeelname vooral gericht op hoger onderwijsniveau.

7centers_expertise.jpg

HAO en Centres of Expertise

De kennisinstellingen binnen het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) hebben er in hun Sectorplan 2011-2015 voor gekozen om versterking van hun kennispositie te realiseren door te focussen op gezamenlijke ontwikkeling van een aantal expertisethema's. Die thema's krijgen gestalte in COE's, waarin intensieve publiek-private samenwerking wordt gecombineerd met hoogwaardig onderwijsaanbod en onderzoek.

(Bron: Voorwoord Businessplannen Centres of Expertise, 23 mei 2013)

Groene COE's

Sinds 1 december 2015 is er een eigen website voor de Groene CoE's.

Centre for Biobased Economy

 • Penvoerder Wageningen UR
 • Partners: Van Hall Larenstein, HAS hogeschool, CAH Vilentum Hogeschool, Hogeschool Inholland, Avans Hogeschool, Hogeschool van Arnhem Nijmegen, Hogeschool Zeeland
 • Programmaleider: Gerlinde van Vilsteren

Lees meer

Binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) bundelen acht onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hun krachten om professionals op te leiden voor een sterke Biobased Economy. Het CBBE doet dat door:

 • Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling
 • Versterking toepassingsgericht onderzoek 
 • Stimulering van innovatieprojecten

Onderwijsmateriaal voor alle niveaus op www.biobasedacademy.nl  Voor eerstejaars hbo-studenten is er een cursus Introduction to the Biobased Economy op Wikiwijs

(Topsectoren energie en chemie)

CoE Greenports

 • Penvoerder HAS Hogeschool,
 • Partners: Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland, CAH Vilentum en Stoas Vilentum Hogeschool.
 • Programmaleider: Toine Hattink

Lees meer

Het Centre of expertise Greenport (CoEG) is gericht op de Nederlandse Greenportregio’s. Daar werken kennisinstellingen vóór en met bedrijven uit de gehele keten van de tuinbouw samen op het gebied van toegepast onderzoek, advies en opleiden. Centraal element in de werkwijze is de focus op praktijkgericht onderzoek met en voor de voorlopers in de sector. Het centre focust op een beperkt aantal onderzoekslijnen, om kwaliteit en diepgang te kunnen bieden. Kernthema’s voor de komende jaren zijn:

 • Nieuwe teeltsystemen: telen zonder daglicht; Geo ICT toepassingen in de teelt
 • Gezondheid: inhoudsstoffen/productontwikkeling; terugdringen gezondheidskosten
 • Internationalisering: bijdrage aan regionale kennis-ontwikkeling; partnerschappen t.b.v. outsourcing
 • Markt en logistiek: marktgericht ondernemen; fresh marketing

(Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)

CoE Agrodier

 • Penvoerder Van Hall Larenstein,
 • Partners: Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool, CAH Vilentum, Stoas Vilentum Hogeschool.
 • Programmaleider: Arjen Heerema

Lees meer

De missie van het Centre of expertise AgroDier is met praktijkgericht onderzoek en onderwijs bijdragen aan de innovatiekracht van erfbetreders. Het centre richt zich op (internationale) verduurzaming van de dierlijke productiesector. Dit vat zij samen in: meer waarden met dieren.

Voor de verduurzaming van de dierlijke productie wordt deze missie gerealiseerd vanuit een drievoudige innovatie: technische, sociale en maatschappelijke innovatie. De transitie naar duurzame veehouderij is multidimensionaal en internationaal en vraagt van overheid, onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk een consistente en gezamenlijke aanpak.

(Topsector Agri & Food)


CoE Open teelten

CoE Open teelten

 • Penvoerder CAH Vilentum Dronten.
 • Programmaleider: Corné Kocks


Lees meer

De Nederlandse topsector Agri & Food is wereldwijd toonaangevend in het produceren van kwalitatief hoogwaardig, veilig en gezond voedsel. Met kennis en efficiënte productiemethoden, gepaard met innovatie en ondernemerschap, staat de sector mondiaal op topniveau en levert zo een bijdrage aan economische stabiliteit. De land- en grondgebonden tuinbouw, onderdeel van het agrocomplex, speelt een belangrijke rol in het overwinnen van de huidige economische crisis. Nederland moet de sterke positie van 2e agro-exporteur in de wereld behouden en uitbouwen.

De meerwaarde van dit Center is evident in de integratie van onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven, studenten, docenten en onderzoekers. De combinatie van beter onderwijs voor het bedrijfsleven, beroepspraktijkprofielen voor studenten, toegepast onderzoek, innovatiediensten, showcases, netwerken en faciliteiten bieden meerwaarde voor bedrijven en studenten.

Het businessmodel van het CoE is gebaseerd op drie pijlers:

 1. onderzoek en innovatie;
 2. onderwijs, cursussen en trainingen;
 3. faciliteiten en netwerken.

Download businessplan

(Topsector Agri & Food)


CoE Food

 • Penvoerder HAS Hogeschool.
 • Partners: Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland, CAH Vilentum en Stoas Vilentum Hogeschool. 
 • Programmaleider: Hans Hilbrands


Lees meer

Het Centre wil bijdragen aan de innovatiekracht van het food-bedrijfsleven door de kennispositie van de samenwerkende HAO’s te versterken. Het CoE Food doet dat door voldoende instroom in de opleidingen te creëren en de kwaliteit van de opleidingen actueel te houden. Er staan 3 thema’s centraal:

 1. Gezonde productsamenstelling
 2. Beleving van voedsel door de consument
 3. Duurzame productie van voedingsmiddelen

Kennisontwikkeling voor bedrijfsleven en onderwijs wordt vertaald naar product, proces en marktinnovaties met (de voorlopers van) het food-bedrijfsleven, en naar actuele onderwijselementen. Hierdoor draagt het CoE Food bij aan meer en goed opgeleide werknemers, nieuwe innovaties en een goed imago van de sector bij jongeren.

Topsector Agri FoodAndere COE's waar HAO bij betrokken is


CoE Watertechnologie

CoE Watertechnologie

(penvoerder NHL Hogeschool in Leeuwarden): andere deelnemers zijn onder meer Van Hall Larenstein en Wetsus.

 (Topsector Water)


CoE Deltatechnologie (water)

CoE Deltatechnologie (water)

HZ University of Applied Sciences Vlissingen; parnters: Hogeschool Rotterdam, en Van Hall Larenstein.

(Topsector Water)


CoE Healthy ageing

CoE Healthy ageing

penvoerder Hanzehogeschool Groningen, partners: NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein en Stenden Hogeschool

(Topsector Life Sciences)


Laatste wijziging aan dit dossier:

3 mei 2018