Dossier

Greenports

Greenport Holland is een landelijk samenwerkingsverband. In dit strategisch netwerk werken bedrijfsleven (veilingen, handelshuizen, exporteurs, tuinbouwtoeleveranciers, financiële en adviesinstellingen), belangenorganisaties, overheden en kennisorganisaties samen aan versterking van de tuinbouw. Speerpunten zijn: kennis en innovatie, economie en ruimte, infrastructuur en logistiek en verduurzaming.

De stichting Greenport Holland International (GHI) is een onafhankelijke organisatie, ontstaan vanuit Greenport Holland. Het is 'a horticultural partnership' van het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. De missie van GHI is om met internationale, duurzame tuinbouwprojecten, de verdiencapaciteit van het Nederlandse tuinbouwcluster te vergroten.

Het concept Greenports is geïntroduceerd in de Nota Ruimte (2004) van het ministerie van VROM. Met die nota zet de overheid in op versterking van het agrofoodcomplex en ontwikkeling van de kennisintensieve agribusiness. Daarom heeft de overheid zes gebieden aangewezen als Greenports.