Dossier

Kennistransfer Plantgezondheid

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.

Er is een transitie nodig naar weerbare planten en teeltsystemen, waarin ziekten en plagen veel minder kansen krijgen, land- en tuinbouw in verbinding staan met natuur, en emissies nagenoeg worden voorkomen. Een rendabele bedrijfsvoering met perspectief voor nieuwe generaties boeren en tuinders is de basis waarop deze transitie dient te worden gerealiseerd.

Deze transitie gaat niet vanzelf. Samenwerking en uitwisseling tussen sectoren onderling, en tussen onderzoekers en agrarisch ondernemers en hun teeltadviseurs draagt bij aan deze transitie. In dit Kennis op Maat project wordt bestaande kennis op het gebied van biostimulanten, biodiversiteit en geintegreerde gewasbescherming vertaald naar praktijkrijpe kennisproducten, zoals adviezen, best practices, brochures, trainingsmaterialen en empirische onderbouwingen.