Dossier

Klimaat en energie in de Agrosectoren

In 2008 zijn energie- en klimaatafspraken tussen de agrosectoren en de overheid vastgelegd in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Reductie van broeikasgassen, gebruik van duurzame energie en energiebesparing zijn de centrale thema's in dit convenant.

Inmiddels is al veel bereikt. Zo is het energieverbruik in de landbouw gedaald van 153 PJ in 1990 naar 122 PJ in 2016, waarbij de grootste daling optreedt in de glastuinbouw. De productie van hernieuwbare energie in de landbouw is gestegen naar 26,8 PJ in 2016. De landbouw (zonder glastuinbouw) gebruikte 27,9 PJ aan energie in 2016, terwijl in dat zelfde jaar 22,6 PJ (80%) aan hernieuwbare energie werd geproduceerd. De glastuinbouw gebruikte in 2016 59% minder primaire brandstof dan in 1990.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In 2016 wordt circa 14% van de totale Nederlandse emissie van broeikasgassen aan de landbouw toegeschreven. Het betreft in afnemende omvang methaan (48%), kooldioxide (28%) en lachgas (24%). Methaan (CH₄) komt vooral uit de veehouderij, waarbij pensfermentatie bij koeien en methaan uit mest de grootste bronnen zijn. Lachgas (N₂O) komt hoofzakelijk uit bodemprocessen, zowel bij bemesting met kunstmest en dierlijke mest als bij de afbraak van gewasresten.

Koolstofdioxide (CO₂) komt uit verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij de glastuinbouw circa 77% van het energiegebruik in de landbouw voor haar rekening neemt. De glastuinbouw heeft door de inzet van warmte-krachtkoppeling (WKK) al in 2010 de beoogde CO₂-reductie van 3,5 Mton CO₂ gerealiseerd. Het huidige doel is een maximale emissie van 4,6 Mton CO₂-equivalenten in 2020.

Subdossiers

In dit hoofddossier Klimaat en energie in de Agrosectoren vind je bronnen, feiten en cijfers over de klimaat- en energieafspraken die gemaakt zijn tussen de overheid en de agrosectoren. Ook vind je hier informatie over de voortgang die de verschillende sectoren geboekt hebben. Maak daarvoor gebruik van het overzicht hieronder, waar de informatie vermeld staat bij de subdossiers van de desbetreffende sectoren en ketens.