Dossier

Onderwijscases private investeringen in groen en groei

Recente ontwikkelingen leiden ertoe dat in het landschaps- en natuurbeheer wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden van financiering voor het beheer en ontwikkeling van landschap en natuur.

Dit dossier wordt niet meer onderhouden.


Daarom wil de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het realiseren van natuurwaarden, van duurzaamheidswinst en van andere wenselijke sociaal-maatschappelijke effecten meer bij burgers,
bedrijven en andere overheden leggen. Uitgangspunten daarbij zijn de eigen verantwoordelijkheid en draagkracht van deze actoren.

Er zijn twee cases beschreven van private initiatieven met als doel meer zicht te krijgen op succes en faalfactoren van private duurzame initiatieven. Dit moet onder meer worden gerealiseerd door zicht te krijgen op factoren die ondernemers motiveren en stimuleren. Via analyse van lopende en afgeronde private duurzame initiatieven kan dit in beeld gebracht worden.

Cases

Het ontwikkelen van een kader voor de beschrijving van een initiatief (case) is belangrijk. De cases moeten goed geanalyseerd kunnen worden voor een goede advisering.

Lees meer

De advisering kan betrekking hebben op:

 • de kansrijkheid van het initiatief en mogelijkheden om de kansrijkheid te vergroten
 • ingrepen/acties om barrières in de ontwikkeling te voorkomen of weg te nemen, eventueel de ontwikkeling te versnellen
 • het identificeren van kansen en hoe deze kunnen worden benut
 • het ontwerp van de te volgen werkwijze bij het initiatief en/of het regioproces
 • de positie die een partij het best kan innemen, gegeven de eigen doelstellingen ten opzichte van het initiatief

  Marnemoende, NHTV/LEI

  Marnemoende


  In 1997 kregen Jan en Mieke Kromwijk van de gemeente te horen dat hun agrarisch bedrijf uiterlijk 2010 weg moest om plaats te maken voor de ontwikkeling van een natuur en recreatiegebied. Ze besloten om te blijven wonen en een nieuw bedrijf te ontwikkelen: jachthaven Marnemoende.

  Lees meer

  Begin 2000 werden de eerste plannen met de gemeente en provincie besproken en in 2006 lagen de eerste boten in jachthaven Marnemoende. Dat is in een notendop het verhaal van de snelle en succesvolle realisatie van een landschappelijk en ecologisch verantwoorde jachthaven en restaurant. Een privaat initiatief dat een investering in groen en economische groei heeft gerealiseerd.

  Veluwe, Wageningen UR

  Regionaal beeldverhaal Veluwe

  De provincie Gelderland wil graag een duurzame ontwikkeling van recreatie- en toerismesector. Door de economische ontwikkeling is het Gelderse marktaandeel gedaald. De prognose is dat het marktaandeel mogelijk nog verder daalt door prijsdumping van bedrijven. De marges zijn klein en de sectoren zijn kwetsbaar.

  Lees meer

  Het initiatief Regionaal Beeldverhaal heeft als doel verbetering van de regionale economie en verbetering van het rendement van de betrokken bedrijven. Tastbare eindresultaten zijn nieuwe product-markt-combinaties en nieuwe samenwerkingsverbanden en investeringen door bedrijven.

  Aanbevelingen

  Het hebben van een duidelijke visie op het initiatief - wat de ondernemer wil bereiken, de strategie om daar te komen, inclusief een goede en realistische onderbouwing - is om meerdere redenen cruciaal voor succesvolle realisatie.

  Lees meer

  Voor een geslaagd resultaat is het noodzakelijk dat het private initiatief ook bijdraagt aan de realisatie van beleidsprioriteiten van overheden (lokaal en provinciaal).

  Ondernemers met een goed netwerk -ook in het lokale en provinciale beleid- kunnen daar veel voordeel van hebben. Politieke ervaring en bekend zijn met procedures van ruimtelijke trajecten kunnen eveneens een positieve invloed hebben op een snelle start en efficient verloop van het initatief.

  Beleid

  Het opstellen van een eerste visiedocument met een kleine delegatie is raadzaam indien het initatief gericht is op deelname van veel partijen.

  Lees meer

  Voor een succesvolle realisatie en voortgang van private initiatieven lijkt op basis van de twee cases een sturingsstijl die wordt gekenmerkt door de netwerkende stijl het meest effectief. Private initiatieven zijn dus erg gebaat bij meewerken en meedenken. Het gaat vaak om innovatieve trajecten waar een integrale invalshoek vanuit het beleid nodig is.

  Laatste wijziging aan dit dossier:

  27 februari 2015

  Foto Jachthaven Marnemoende Bron: NHTV/LEI Wageningen UR