Dossier

Pulskor

De pulskor is een uitvinding in de visserijsector, waarbij schol en tong worden opgeschrikt van de bodem met elektrische schokjes. Sinds 2008 zijn ruim 80 Nederlandse vissersboten overgegaan op deze duurzamere techniek waarbij minder bodemleven wordt geschaad en de vissen van betere kwaliteit zijn. Echter, in april 2019 heeft het Europees Parlement een verbod gezet op het gebruik van de pulskor, wat vooral de Nederlandse visserijsector heeft geraakt. Dit dossier gaat over de periode vóór het verbod.

Brief information on pulse fishing in English

Inleiding

Het ministerie van Economische Zaken hanteert een tweeledige beleidsopgave in het kader van PULSKOR-vissen:

  • Het optimaliseren van de pulskor-techniek met het oog op de verduurzaming van de Noordzee-visserij;
  • In dat kader het opheffen van de kwantitatieve beperking (thans 5% van de vloot) aan het aantal vaartuigen dat met het pulskor-tuig mag vissen.

Elektrovissen (pulsvissen) gebeurt door stroomdraden over de bodem te slepen (de 'pulskor'), waardoor de vis door elektrische schokken van de bodem wordt opgeschrikt. Op de Noordzee wordt deze methode nog niet op grote schaal toegepast, omdat ze in Europees verband verboden is. In China vissen een paar duizend schepen met elektrisch vistuig op grote garnalen omdat dit de vangsten vergroot.

Lees meer

Uit een aantal weken proefvissen op de Noordzee bleek dat met het elektrische vissen meer tong, maar minder schol gevangen werd dan met de boomkor met wekkerkettingen. Verder kan de grootte van de vis worden beïnvloed: met een hogere spanning worden grotere vissen gevangen. (Bron: Wikipedia)

Bijeenkomst stuurgroep pulsvisserij

De Stuurgroep Pulsvisserij is opgericht om de ontwikkeling van de pulsvisserij te begeleiden en de methode verantwoord verder te introduceren. De Stuurgroep werkt aan het ontwikkelen van wet- en regelgeving en aan het uitwerken van methodiek met betrekking tot controle en handhaving van pulsvisserij. (Bron: www.visserijnieuws.nl)

Wetten en regelingen

Er zijn verschillende wetten en regelingen rondom de (puls)visserij in Nederland en Europa.

Commissies en verslagen

Verslagen en adviezen van internationale commissies die zich over de pulsvisserij hebben gebogen.

Kamervragen

Kamerbrieven en Kamervragen met betrekking tot puls- en boomkorvisserij.

Laatste wijziging aan dit dossier:

8 augustus 2019

Foto: Brochure Pulsvisserij, LEI