Dossier

Stalmetingen overige diersoorten

Gasvormige emissies uit stallen zijn afkomstig van de dieren zelf (methaan) en vanuit de mest en de urine (ammoniak, lachgas, methaan, geur). Daarnaast kan uit de stal nog fijn stof emitteren. Emissies nemen toe wanneer de biologische en fysische processen die aan de productie en vervluchtiging ten grondslag liggen sneller verlopen. Maatregelen om emissies te beperken zijn het meest effectief als ze ingrijpen op die productie- en vervluchtigingsprocessen, denk aan mestsamenstelling, het met mest besmeurde oppervlak, luchtsnelheid en de temperatuur.

paardenliefhebbers.jpg

Overige diersoorten

Hier komt een specifiek stukje over de emissies van overige diercategoriƫn. Het geeft uitleg over waarom wij komen tot de gehanteerde indeling binnen deze diercategorie. Kenmerk voor een onderscheiding zal het aantal dieren zijn dat in elke sector gehouden wordt.

Protocollaire Metingen

Volgens de huidige protocollen wordt voor het bepalen van een emissiefactor van een bepaald stalsysteem of emissiereductietechniek meestal op vier bedrijven (in vier stallen) gedurende 6 etmalen verdeeld over een jaar gemeten. De emissie wordt berekend uit het product van de gemeten gasconcentratie en het gemeten ventilatiedebiet. Door te meten op verschillende bedrijven en onder verschillende weersomstandigheden over het jaar heen kan een betrouwbare emissiefactor worden vastgesteld. In het verleden werd een ander meetprotocol gebruikt.

Protocollaire metingen Eenden

Protocollaire metingen Geiten

Protocollaire metingen Konijnen

Protocollaire metingen Nertsen

Overig onderzoek

Overig onderzoek gerelateerd aan emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof.

Eenden Geiten Konijnen Nertsen
Ammoniak Ammoniak Ammoniak Ammoniak
Broeikasgassen Broeikasgassen Broeikasgassen Broeikasgassen
Geur Geur Geur Geur
Fijnstof Fijnstof Fijnstof Fijnstof

Laatste wijziging aan dit dossier:

20 december 2019

Bron introfoto: Livestock Research Wageningen UR