Dossier

Stalmetingen pluimvee

Emissies in de vorm van ammoniak en geur worden vooral gevormd uit de mest van de kippen. Door de stallucht te ioniseren, te wassen of te filtreren kunnen stofdeeltjes afgevangen worden voordat ze naar buiten emitteren.

Door roostervloeren met mesttransportbanden toe te passen kan deze bron regelmatig worden verwijderd uit de stal. Ook wordt de mest op deze banden vaak belucht, zodat de mest droger wordt en de ammoniakvorming geremd wordt.

Fijnstof wordt voornamelijk gevormd uit het strooisel (en de activiteit van de kippen daarop) en uit het verenpak. Droog strooisel remt de vorming van ammoniak, maar kan voor een hogere stofproductie zorgen.

Stofdeeltjes kunnen in het strooisel worden opgesloten door het strooisel met een heel dun laagje plantaardige olie te besproeien.

littlechicken.jpg

Pluimvee

Het onderscheid in de verschillende categoriën pluimvee is voornamelijk gebaseerd op de combinatie van economische levensduur en het meest optimale houderijsysteem. Vleeskuikens groeien gedurende 6 weken op strooisel. Voor de ouderdieren (tot 1 jaar) en de leghennen (70-80 weken) is er een nestvoorziening in de vorm van een traditionele beun of een volière systeem.

Protocollaire metingen

Emissies van stalsystemen of emissiereductietechnieken worden gekwantificeerd door metingen uit te voeren volgens meetprotocollen. De huidige protocollen schrijven meestal voor dat 4 stallen moeten worden bemeten. Per stal worden zes 24-uursmetingen uitgevoerd, gelijk verdeeld over het kalenderjaar en de groei- of legcyclus van de kippen. Op basis van de meetresultaten wordt een emissiefactor vastgesteld. In het verleden werd een ander meetprotocol gebruikt.

Protocollaire metingen Leghennen

Protocollaire metingen Ouderdieren

Protocollaire metingen Vleeskuikens

Overig onderzoek

Overig onderzoek gerelateerd aan emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof.

Leghennen Ouderdieren Vleeskuikens
Ammoniak Ammoniak Ammoniak
Broeikasgassen Broeikasgassen Broeikasgassen
Geur Geur Geur
Fijnstof Fijnstof Fijnstof

Laatste wijziging aan dit dossier:

20 december 2019

Bron introfoto: Livestock Research Wageningen UR