Dossier

Stalmetingen rundvee

Gasvormige emissies uit stallen zijn afkomstig van de dieren zelf (methaan) en vanuit de mest en de urine (ammoniak, lachgas, methaan, geur). Daarnaast kan uit de stal nog fijn stof emitteren. Emissies nemen toe wanneer de biologische en fysische processen die aan de productie en vervluchtiging ten grondslag liggen sneller verlopen. Maatregelen om emissies te beperken zijn het meest effectief als ze ingrijpen op die productie- en vervluchtigingsprocessen, denk aan de mestsamenstelling, het met mest besmeurde oppervlak, luchtsnelheid en de temperatuur. Voorbeelden van maatregelen zijn het optimaliseren van de ventilatie van de stal, bv door regelbare gordijnen, het beperken van urineplassen, bv door afwaterende vloeren, en het afdichten van de mestkelder.

Koe met oorflappen

Rundvee

Herkauwers zoals koeien ademen naast kooldioxide ook methaan uit, dat vooral ontstaat in hun pens bij de vertering van ruwvoer. De emissie is sterk afhankelijk van de chemische samenstelling van het rantsoen en de afbreekbaarheid van zetmeel, ruw eiwit en vezels.

Protocollaire metingen

Volgens de huidige protocollen wordt voor het bepalen van een emissiefactor van een bepaald stalsysteem of emissiereductietechniek meestal op vier bedrijven (in vier stallen) gedurende 6 etmalen verdeeld over een jaar gemeten. De emissie wordt berekend uit het product van de gemeten gasconcentratie en het gemeten ventilatiedebiet. Door te meten op verschillende bedrijven en onder verschillende weersomstandigheden over het jaar heen kan een betrouwbare emissiefactor worden vastgesteld. In het verleden werd een ander meetprotocol gebruikt.

Protocollaire metingen Kalveren

Protocollaire metingen Melkvee

Overig onderzoek

Overig onderzoek gerelateerd aan emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof.

Kalveren Melkvee
Ammoniak Ammoniak
Broeikasgassen Broeikasgassen
Geur Geur
Fijnstof Fijnstof

Laatste wijziging aan dit dossier:

20 december 2019

Bron introfoto: Livestock Research Wageningen UR