Dossier

Stalmetingen varkens

Gasvormige emissies uit stallen zijn afkomstig van de dieren zelf (methaan) en vanuit de mest en de urine (ammoniak, lachgas, methaan, geur). Daarnaast kan uit de stal nog fijn stof emitteren. Emissies nemen toe wanneer de biologische en fysische processen die aan de productie en vervluchtiging ten grondslag liggen sneller verlopen. Maatregelen om emissies te beperken zijn het meest effectief als ze ingrijpen op die productie- en vervluchtigingsprocessen, denk aan de mestsamenstelling, het met mest besmeurde oppervlak, luchtsnelheid en de temperatuur. Voorbeelden van maatregelen in varkensstallen zijn het verkleinen van het mestoppervlak, het aanzuren van de mest en het koelen van de mest, en het frequent verwijderen van de mest uit de stal.

biggen3kl.jpg

Varkens

Varkens zijn in principe zeer schone dieren met een duidelijk toilet-gedrag. Maar omdat ze geen zweetklieren hebben, krijgen ze het gauw te warm. Een goede klimaatregeling in varkensstallen is daarom essentieel, want door hitte geplaagde varkens wentelen zich ter verkoeling in hun uitwerpselen, waardoor de emissies hoger worden.

Protocollaire Metingen

Volgens de huidige protocollen wordt voor het bepalen van een emissiefactor van een bepaald stalsysteem of emissiereductietechniek meestal op vier bedrijven (in vier stallen) gedurende 6 etmalen verdeeld over een jaar gemeten. De emissie wordt berekend uit het product van de gemeten gasconcentratie en het gemeten ventilatiedebiet. Door te meten op verschillende bedrijven en onder verschillende weersomstandigheden over het jaar heen kan een betrouwbare emissiefactor worden vastgesteld. In het verleden werd een ander meetprotocol gebruikt.

Protocollaire metingen Kraamzeugen
Protocollaire metingen Dragende zeugen
Protocollaire metingen Biggen
Protocollaire metingen Vleesvarkens

Overig onderzoek

Overig onderzoek gerelateerd aan emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof.

Kraamzeugen Dragende zeugen Biggen Vleesvarkens
Ammoniak Ammoniak Ammoniak Ammoniak
Geur Geur Geur Geur
Broeikasgassen Broeikasgassen Broeikasgassen Broeikasgassen
Fijnstof Fijnstof Fijnstof Fijnstof

Laatste wijziging aan dit dossier:

20 december 2019

Bron introfoto: Livestock Research Wageningen UR