Dossier

Telen met toekomst

Ondernemers en onderzoekers hebben vanaf 2004 tot 2010 in het praktijknetwerk 'Telen met toekomst' samengewerkt aan kennisontwikkeling. Doel van het netwerk is het zo breed mogelijk toepassen van duurzame gewasbescherming en bemesting in de praktijk.

Het netwerk heeft veel kennis opgeleverd over meer duurzame teelttechnieken. Veel van die kennis is gepubliceerd in praktijkberichten, good- en best practices en milieu-effectkaarten. Onderzoek en onderwijs hebben op basis van die resultaten lesmateriaal ontwikkeld. In dit dossier vind je een overzicht van interessante producten.

Aardappelen Foto: Silo

Good- en best practices

Ondernemers en stakeholders hebben met onderzoekers nieuwe kennis in de vorm van kansrijke nieuwe methoden, 'best practices',  getest voor verschillende gewassen en sectoren. Voor de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en glastuinbouw zijn nieuwe haalbare en effectief gebleken methodes ontwikkeld: de 'good-practices'.

Lees meer

Voorbeelden van best practices

  • Akkerbouw: precisielandbouw met biomassasensoren op de spuit bij  toepassing van gewas­beschermings­middelen.
  • Vollegrondsgroenten: toepassing van biologische bestrijding in aardbeien tegen Phytophthora, biologische grondontsmetting of biologische bestrijding van Stemphyllium in asperge.
  • Bollenteelt: beheersing van emissies van gewas­beschermings­middelen.
  • Boomkwekerij: alternatieven voor chemische onkruidbestrijding,
  • Fruitteelt: emissiebeperking en maatregelen tegen fruitmot en vruchtboomkanker;
  • Glastuinbouw: nieuwe emissiebeperkende maatregelen voor gewas­beschermings­middelen
  • in substraat - en grondgebonden teelten.

Meer informatie:


Aardappelrooimachine Foto: Silo

Praktijkinformatie

Het project 'Telen met toekomst' heeft veel toepasbare kennis opgeleverd in de vorm van praktijkberichten en rapporten. De resultaten zijn gericht op bijvoorbeeld onkruidbestrijding, mest- en mineralenmanagement, geïntegreerde bestrijding of voorkomen van emissie.

Bron: Thinkstock

Emissie

Het voorkomen van emissie is een belangrijk aandachtspunt bij het verminderen van milieubelasting door bestrijdingsmiddelen. Middelen kunnen op verschillende manieren in de omgeving terechtkomen: door verwaaiing, afspoeling, uitspoeling of via verdamping bijvoorbeeld.

Lees meer

'Telen met toekomst' heeft veel kennis opgeleverd die ook verwerkt is in de milieu-effectenkaarten.

Meer informatie

Geïntegreerde bestrijding. Bron: PPO

Geïntegreerde teelt

Geïntegreerde teelt is een combinatie van teeltmaatregelen bestrijdingsmethoden. Biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast in combinatie met teeltmaatregelen en met aanvulling van specifiek werkende chemische middelen. In het project is veel kennis toepasbaar gemaakt voor de diverse sectoren.

Meer informatie:

Gewasbescherming. Bron: Thinkstock

Milieu-effectenkaarten

Door bij keuze van gewas­beschermings­middelen rekening te houden met de milieubelasting, kun je milieubelasting verminderen. Milieu-effectenkaarten, zoals die ontwikkeld zijn in het project, zijn een goed hulpmiddel om middelen te vergelijken. Ze geven inzicht in de milieubelasting van gewas­beschermings­middelen.

Lees meer

Meer recente milieubelastingkaarten vind je op Milieumeetlat die door CLM, Centrum voor Landbouw en Milieu, worden ontwikkeld.

Meer informatie

Milieu-effectenkaarten uit het project 'Telen met toekomst'

Laatste wijziging aan dit dossier:

22 oktober 2014