Dossier

Vitale Varkens

Het project Vitale Varkens is onderdeel van "Gezonde Varkenshouderij 2020". In januari 2009 is in opdracht van het Productschap voor Vee en Vlees “Vitale Varkens” gestart. Het doel van dit project, dat loopt tot eind 2014, is de resultaten in de (vlees)varkenshouderij te verbeteren. Deze pagina geeft informatie over dit project en ander praktijkonderzoek in de varkenshouderij.

Varkens. Bron: Varkensnet

Behoeften van het varken

Om knelpunten in de varkenshouderij weg te nemen en de sector verder te verduurzamen, is allereerst een inventarisatie gemaakt van de behoeften van het varken. Niet alleen de technische behoeften als voeding en stalklimaat zijn in kaart gebracht. Het gedrag van het varken is geobserveerd. Zo kan men vanuit het perspectief van het varken komen tot het ontwerp van geschikte, meer duurzame stalsystemen.

Varkensvoer. Bron: Varkensnet

Varkensvoeding

Het dagelijks menu van een varken op een varkensbedrijf bestaat veelal uit droog brokvoer gecombineerd met brijvoer. Het voer is samengesteld uit grondstoffen als soja en maïs. Overige ingrediënten zijn afkomstig uit de restproducten van de voedingsindustrie aangevuld met additieven. Meerdere organisaties werken aan de verdere optimalisatie van varkensvoeding. In het project Vitale Varkens is onderzocht wat de effecten op varkens zijn bij diverse voersamenstellingen en voersystemen op technische resultaten en gezondheid.

Zeug met biggen. Bron: Thinkstock

Diergezondheid

Diergezondheid is een essentieel onderdeel van een varkensbedrijf. Om de gezondheidsstatus van de dieren optimaal te houden, worden diverse maatregelen toegepast. Bijvoorbeeld voor de handhaving van een juist stalklimaat (luchtvochtigheid, staltemperatuur, ventilatie), een lage infectiedruk of te zorgen voor een veilige leefomgeving (om verwondingen te voorkomen). Dierenwelzijn is een belangrijk aandachtspunt om gezondheidsproblemen te voorkomen. U kunt meer over het onderwerp dierenwelzijn lezen op het Dierenwelzijnsweb.

StableStable. Bron: Varkensnet

Duurzame varkensstallen

Zowel in het project Vitale Varkens als daarbuiten is en wordt veel nagedacht over duurzame varkensstallen. Men houdt rekening met dierlijke behoeften, beschikbare ruimte, maatschappelijke wensen, milieueisen en wetgeving. Dat deze behoeften prima te combineren zijn, blijkt uit meerdere rapporten over stalontwerpen.

Milieumaatregelen

De varkenshouderij is een belangrijke producent van ammoniak. Daarnaast ervaart de omgeving de geur van varkens veelal als onprettig. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de uitstoot van deze ongewenste gassen en geuren in te perken. Zoals mest en urine scheiden en hergebruiken, installatie van luchtwas- en ventilatiesystemen en de warmteproductie van de varkens gebruiken.

Technische resultaten

Binnen het project Vitale Varkens zijn diverse onderzoeken gedaan ter verbetering van de technische resultaten van de sector. Zij hielden hierbij zoveel mogelijk rekening met de belangrijkste schakels in de keten.

Lees meer

Maatschappelijk verantwoorde varkenshouderij

In 2025 wil de overheid dat de gehele varkenssector duurzaam produceert. Diverse organisaties, waaronder de Samenwerkende Vleesveeketen en Wageningen UR hebben diverse aspecten van de keten belicht. Varkensvlees dient op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd te worden. Hierbij is rekening gehouden met de behoeften van het varken, maatschappelijke wensen, milieu eisen en haalbaarheid van de doelstellingen.

Lees meer

Laatste wijziging aan dit dossier:

4 mei 2018

Foto: Thinkstock