Dossier

Milieukansen van melkveehouderij

De melkveehouderij heeft te maken met generieke gebruiksnormen van het mestbeleid. Elk melkveebedrijf is anders. Voor het ene bedrijf ligt de norm te hoog en voor de ander juist weer te laag om te voldoen aan de milieuprestaties.

Daarom is de ontwikkeling van generiek naar bedrijfsspecifiek belangrijk. Daarnaast is voor het behalen van een goede opbrengst is een vereiste dat de bodem goed in orde is. Dat kan alleen als er voldoende organische stof in de bodem zit.

Naast dit thema zijn uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, en hun relaties op economie en milieueffecten belangrijke thema's.