Milieukansen melkveehouderij Bron: Thinkstock

Dossier

Milieukansen van melkveehouderij

De melkveehouderij heeft te maken met generieke gebruiksnormen van het mestbeleid. Elk melkveebedrijf is anders. Voor het ene bedrijf ligt de norm te hoog en voor de ander juist weer te laag om te voldoen aan de milieuprestaties.

Daarom is de ontwikkeling van generiek naar bedrijfsspecifiek belangrijk. Daarnaast is voor het behalen van een goede opbrengst is een vereiste dat de bodem goed in orde is. Dat kan alleen als er voldoende organische stof in de bodem zit.

Naast dit thema zijn uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, en hun relaties op economie en milieueffecten belangrijke thema's.

Inleiding

Ondernemers staan voor de taak om, gefaciliteerd door hun adviseurs, de thema's meststoffenbewerking en -gebruik, organische stof, ammoniakemissie en broeikasgasemissie op maatschappelijk en economisch duurzame wijze op bedrijfsniveau te integreren met andere milieu- en bedrijfsvoeringsthema's.

Ammoniak

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De vermindering van emissie van ammoniak is al jaren lang een belangrijk thema. Het nationale ammoniakemissieplafond wordt momenteel maar net gerealiseerd. Ook hier bestaan tussen bedrijven grote verschillen zodat, via het voerspoor, nog veel te verbeteren valt.

Tractorinveld, Thinkstock

Organische stof

Bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer vragen in het bedrijfsmanagement steeds meer aandacht. Uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI) blijkt er tussen bedrijven grote verschillen te zijn in opbouw en afbraak van organische stof en daarmee in de ontwikkeling van het gehalte aan organische stof.

Waterkwaliteit, Thinkstock

Waterkwaliteit

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven, gerelateerd aan de bedrijfsvoering op deze bedrijven. Dit om de effecten van de veranderingen in de bedrijfsvoering op de waterkwaliteit snel in beeld te krijgen.

Broeikasgassen uit mest, Thinkstock

Broeikasgassen

Het milieuthema broeikasgassen neemt in belang sterk toe. Reductie van broeikasgassen, gebruik van duurzame energie en energiebesparing zijn de centrale thema's in het Convenant Schoon en Zuinig. Inzet is de energie efficiency met 2 procent per jaar te verbeteren.

P-optimalisatie

Fosfaat (P) is een belangrijke grondstof voor de groei van dier en gewas. Veehouders worden uitgedaagd om de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen af te stemmen op de behoefte van de plant.

Laatste wijziging aan dit dossier:

23 januari 2019

Foto: Thinkstock