Webinar

Copy of Agenda format

Tijdens dit Webinar worden de onderzoeksresultaten besproken van het onderzoek naar de invloed van inundaties op trilvenen in laagveenmoerassen van Laag Nederland.

Organisator Kennisnetwerk OBN
Datum

di 18 mei 2021 16:00 tot 17:00

Locatie Online

De laagveenmoerassen van laag-Nederland zijn belangrijke gebieden voor het voorkomen van basenrijke trilveenvegetaties met kleine zeggen en slaapmossen, die behoren tot het habitattype H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen). De goed ontwikkelde vormen van het habitattype basenrijke trilvenen kenmerken zich door een hoge verscheidenheid aan zeldzame plantensoorten.

Het is bekend dat goede trilvenen alleen voorkomen waar regelmatig basenrijk water boven maaiveld staat. Het behoud van de basenrijkdom in de bodem is van doorslaggevend belang. Indien verzuring en eutrofiëring niet ‘gebufferd’ worden door aanvoer van basen verschuift de vegetatiesamenstelling naar door veenmossen gedomineerde kraggen. Het bevloeien met schoon, basenrijk oppervlaktewater is een kansrijke maatregel om de buffercapaciteit van het habitatsubtype te behouden en te herstellen. Het was echter onbekend hoe deze maatregel ingezet moet worden voor een goed resultaat. Het onderzoek geeft inzicht in hoe inundaties het functioneren van trilvenen in laagveenmoerassen van laag Nederland beïnvloedt. Daarnaast is bepaald in welke situaties bevloeiing kansrijk is voor behoud en herstel van habitattype H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen).

Tijdens het Webinar worden de interessante onderzoeksresultaten besproken en worden deze resultaten vervolgens gekoppeld aan praktische beheeradviezen.

Spreker: Camiel Aggenbach (KWR Water Research Institute)

Programma:

  • 15:45 uur digitale inloop
  • 16:00 start Webinar: lezing en ruimte voor vragen
  • 17:00 einde Webinar

    Meer informatie: Bevloeiing als beheermaatregel voor behoud en herstel van basenrijke trilvenen

    De deelname link wordt na het inschrijven verzonden.