kas, foto Thinkstock

Nieuws

Dalende CO₂-emissie in glastuinbouw

Gepubliceerd op
6 september 2017

De glastuinbouwsector loopt voorop in de reductie van de CO₂-uitstoot. Uit een evaluatierapport blijkt dat in 2012 gestelde doelen voor 2020 al gehaald zijn. De verwachting is dat de emissie in 2020 een stuk lager uitkomt.

In 2012 legden diverse partijen in een convenant vast dat de CO₂-emissie voor de glastuinbouw verminderd moest worden. In dit CO₂-convenant werd afgesproken dat de CO₂-uitstoot van de glastuinbouw in de periode 2013 tot en met 2020 daalt met ruim 20% naar 6,2 Megaton (Mton) per jaar. Bovendien zou het al bestaande CO₂-sectorsysteem glastuinbouw uitgebreid worden met prikkels om CO₂-reductie op individueel bedrijfsniveau te stimuleren.

Evaluatie

Uit een in mei door de overheid uitgebrachte evaluatie van de afspraken die vastgelegd zijn in dit CO₂-convenant en een Kamerbrief van staatssecretaris Martijn van Dam van 6 juli, blijkt dat de inspanningsverplichting zijn nagekomen. De beoogde emissie-uitstoot naar 6,2 Mton is al gerealiseerd. Het hoofddoel 'zekerheid over de maximale CO₂-uitstoot van de glastuinbouw in 2020' middels wet-en regelgeving is geborgd, schrijft de staatssecretaris.

Prognose

Uit een prognose, die Wageningen Economic Research in december 2016 uitbracht, blijkt dat de CO₂-emissie voor de glastuinbouw in 2020 uitkomt op 4,2 tot 4,4 Mton. Dat is een stuk lager dan de afgesproken 6,2 Mton CO₂. De onderzoekers verklaren die daling door van verminderde verkoop van elektriciteit opgewekt door warmtekrachtinstallaties (-37%), krimp van het areaal (-25%), meer inkoop van elektriciteit (-16%), toename van het gebruik van duurzame energie (-14%), afname van het energiegebruik per m2 kas (-9%) en minder inkoop van warmte waardoor iets meer gas is verstookt (+1%).

De staatssecretaris schrijft dat de convenantpartijen op basis van deze resultaten hebben besloten de CO₂-emissieruimte voor 2020 te corrigeren. Na correctie komt de CO₂-emissieruimte in 2020 op 4,6 Mton.

Emissiereductie

In de Kamerbrief constateert Van Dam dat dat de glastuinbouwsector voorop loopt met het toepassen van CO₂-sturing en dat de ervaringen met CO₂-sturing op sectorniveau positief zijn. De convenantpartijen zetten in op het verder verbeteren van de effectiviteit van de CO₂-sturingen vinden dat verdere CO₂-emissiereductie noodzakelijk is voor het behoud en de versterking van het innovatievermogen en de concurrentiepositie van de glastuinbouwsector.

(Bron foto: Thinkstock)