Nieuws

Duurzaam gebruik van reststromen als mest voor akkerbouw

Gepubliceerd op
4 juni 2015

In het praktijknetwerk Resttest XL wordt onderzocht hoe reststromen op een duurzame manier kunnen worden gebruikt als bemesting voor de akkerbouw.

Volgens de brochure 'Reststromen veilig en duurzaam inzetten in de akkerbouw' worden veel organische meststoffen gebruikt in de akkerbouw. Het aanvoeren van organische stof is belangrijk voor het op peil houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Toch hebben veel akkerbouwers vragen en twijfels over de betrouwbaarheid en de juiste toepassing van reststromen op het bedrijf. De term reststromen suggereert al dat het gaat over afvalproducten: afval uit de dierlijke sectoren (organische mest), afval uit de natuur (groencompost), afval van consumenten (GFT-compost), afval van de industrie (Protamylasse) of afval bij productie van energie (digestaat).

Resttest XL

Veel van deze 'afvalproducten' hebben volgens de brochure inmiddels hun waarde bewezen als meststof in de landbouw. Toch vragen akkerbouwers zich wel eens af of ze wel duurzaam bezig zijn: Sluiten zij de kringloop of zijn ze het afvoerputje van de samenleving? Daarom hebben de akkerbouwers die zijn aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik het praktijknetwerk Resttest XL opgezet. Volgens de website van de Stichting is het doel van het netwerk om gezamenlijk te komen tot richtlijnen voor duurzame toepassing van reststoffen. In samenspraak met reststofproducenten, leveranciers en waterschappen willen zij het aanbod onderwerpen aan een 'resttest'. Uitgangspunt daarbij is dat niet een stof op zich duurzaam is, maar de toepassing in bedrijfsverband. Daarbij wordt gekeken naar hoeveel van een bepaalde reststof duurzaam kan worden toegepast. En ook op welke manier de reststof het beste toegepast kan worden. Het laatste gaat over tijdstip en techniek van toediening, maar ook bijvoorbeeld de combinatie met bufferstroken (akkerranden) of groenbemesters.

Stichting Veldleeuwerik

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor is een eigen duurzaamheidssystematiek 'Veldleeuwerik' ontwikkeld. Volgens de Stichting is de kern hiervan dat iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling hopen de akkerbouwers een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te kunnen leveren.


(Bron foto: Thinkstock)