Nieuws

Groenbemesters: puzzel van keuzes en regels

Gepubliceerd op
3 oktober 2015

Last van wortellesieaaltjes of verticillium? Zaai dan Japanse haver, maar weet wel: het is ook een waardplant voor andere organismen. En let op: zaai je groenbemester op tijd en in de juiste dichtheid om geen subsidie mis te lopen.

Dit zijn slechts enkele keuzes waar de akkerbouwer of veehouder voor staat en regels waar hij mee te maken heeft. Tijdens een open dag, georganiseerd door IRS (onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt) konden geïnteresseerden op diverse kleine percelen kennis maken met voor de bietenteelt nuttige groenbemesters. Voor het verslag met vele foto's en praktische informatie: IRS op Open dag CZAV/Rusthoeve: aandacht voor groenbemesterkeuze.

Vele factoren bepalen bemester

Het verslag sluit af met de woorden dat de verplichting om een mix van minimaal twee soorten te zaaien de groenbemesterkeuze er niet makkelijker op maakt. Deze verplichting geldt als een akkerbouwer groenbemesters wil inzetten als vergroeningsmaatregel. In het artikel Groenbedekkers in nieuw Europees perspectief staat dat de keuze voor een bepaalde bedekker erg afhangt van het type bedrijf.

Een woordvoerder van een zaaizaadbedrijf stelt: 'Een bedrijf met akkerbouw kiest na granen kruisbloemigen zoals gele mosterd en bladrammenas vanwege hun zeer snelle bodembedekking. Veehouderijbedrijven kiezen vaker Italiaans raaigras vanwege de extra snede gras in het voorjaar'. En ook dit in acht nemende, maakt je nog niet klaar voor een definitieve keuze: het zaai- en oogsttijdstip spelen eveneens een rol bij gewaskeuze.

Regelgeving

In laatstgenoemd artikel is verder meer te lezen over regelgeving, ook per regio. In een dossier van Management&Techniek -Waterkwaliteit met aandacht voor groenbedekkers- staan alle verplichtingen en de zaaidichtheid per groenbemester (artikel Groenbedekker als EAG, pag. 23-24). In het dossier verder aandacht voor vanggewassen waarmee het nitraatresidu verlaagd kan worden.

Groenbemesters mengen

Verder, evenals in voornoemde artikelen, komt het zaaien van minimaal twee soorten aan de orde (artikel Groenbedekkers mengen een koud kunstje?, pag. 25-26). Ook Groenbedekkers mengen biedt voordeel gaat hierover. In deze uitgave van Inagro worden courante groene bemesters beschreven, met aandacht voor vorstgevoeligheid, de combinaties die mogelijk zijn, enzovoorts.

Om terug te komen op het voorbeeld van de Japanse haver dat courant is in de groententeelt: dit kan bijvoorbeeld gemengd worden met een vlinderbloemige. Bedenk dan wel: 'Japanse haver heeft een snelle opkomst en bodembedekking. Om de vlinderbloemige kans te geven, mag de haver niet te dik gezaaid worden'.

(Bron foto: Pixabay [gele mosterd])