Bron: Thinkstock

Nieuws

Groot verschil inkomens agrariërs

Gepubliceerd op
23 december 2014

'Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector', aldus LEI Wageningen UR. Leghennenhouders zagen hun inkomen het sterkst stijgen.

Deze stijging volgt op het forse verlies dat zij in 2013 leden. Varkensbedrijven, fruittelers en akkerbouwers incasseren dit jaar een forse inkomensdaling, meldt LEI in het rapport Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014. Het rapport is een samenvatting van de gegevens op de website Agrimatie*.

Het gemiddelde inkomen van de gehele agrosector is geraamd op € 35.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) - een daling van € 8.000 ten opzichte van 2013.

Leghennenbedrijven

Inkomensdalingen c.q. -stijgingen hebben veelal te maken met de prijs die de agrariër voor zijn product heeft gekregen en de prijs die hij zelf moest betalen voor aangekochte goederen en diensten. Leghennenhouders profiteerden bijvoorbeeld van iets hogere opbrengsten en fors lagere voerkosten. Verwacht wordt dat het gemiddelde inkomen in 2014 uitkomt op € 27.000 per onbetaalde (aje). In 2013 werd dit geraamd op min € 103.000.

Varkenshouderij

De varkenshouder daarentegen zag zijn inkomen dalen met 70% tot € 11.000 per onbetaalde (aje). Deze inkomensdaling komt vooral door lagere prijzen van vleesvarkens en biggen. Vorig jaar werd al geconstateerd dat de varkenshouderij in zwaar weer verkeert. In 2013 telde de sector nog maar 5.500 bedrijven. Dit jaar verloor de sector weer 500 ondernemers.

Fruitteelt en akkerbouw

De daling voor akkerbouwers zal, zoals voor de varkenshouders, zeer fors zijn. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf is voor dit jaar geraamd op € 27.000 per onbetaalde aje. Vorig jaar kwam dit nog boven de € 100.000 uit. Fruittelers komen, met een voor hen eveneens flinke daling, uit op ongeveer hetzelfde inkomstenniveau als varkenshouders nu: € 10.000 per onbetaalde aje.

Minder ondernemers

Meer opvallende gegevens, zoals uitgelicht in de samenvatting in het rapport: het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2014 met 2,9% teruggelopen ten opzichte van 2013 tot ruim 65.500 bedrijven. 'Deze afname is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afname per jaar vanaf 2000. Vooral bij varkens- en glastuinbouwbedrijven was de afname in 2014 opnieuw groot, respectievelijk 6% en 8%.'

Overige

Naast de in dit artikel uitgelichte sectoren, zijn in het rapport en op Agrimatie, de volgende sectoren meegenomen: melkveehouderij, vleeskuikens, vleeskalveren, melkgeiten, schapen, vollegrondsgroente, bloembollen, boomkwekerij, glasgroente, snijbloemen en pot- en perkplanten. Behalve informatie over de inkomensontwikkeling in de land- en tuinbouw is op Agrimatie informatie te vinden over duurzaamheidprestaties van agrarische sectoren; visserij in cijfers en voedselprijzen in de keten.

Zie eventueel ook het persbericht van LEI over de rapportage: Inkomens land- en tuinbouw onder druk.

* LEI rapporteert jaarlijks in december over de economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Sinds vorig jaar is de informatie ook terug te vinden de site Agrimatie. Rapportages en grafieken zijn daar per sector en thema terug te vinden. Zie voor meer uitleg het Groen Kennisnet-bericht Agrarische economische trends samengebracht.

(Bron foto: Thinkstock)