Nieuws

Initiatieven voor duurzaamheid in de soja- cacao- en koffieketens

Gepubliceerd op
25 oktober 2016

De Nederlandse overheid kan initiatieven voor duurzaamheid in de soja- cacao- en koffieketens ondersteunen door meer samen te werken met de producerende landen. Het gaat daarbij vooral om lokaal duurzame productiemethoden te stimuleren. Dit blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research.

Een groeiend aantal private, publieke en maatschappelijke organisaties ondersteunen innovatieve duurzaamheidsinitiatieven in de cacao-, koffie- en sojaketens. Het marktaandeel van duurzaam geproduceerde cacao, koffie en soja is daardoor toegenomen. Ook productievolume, areaal en het aantal boeren dat volgens de criteria van de initiatieven produceert, is de laatste vijf tot tien jaar sterk gegroeid.

Deelname ketenpartners

De meeste initiatieven richten zich vooral op het verbeteren van de primaire productie en processen op boerenniveau, het vergroten van de marktvraag en het consumentenbewustzijn voor duurzaam geproduceerde producten. Deelname van ketenpartners aan duurzaamheidsinitiatieven wordt vooral afgedwongen door bedrijven met een zekere marktmacht in de keten, meer dan door overheidsregels. Deze bedrijven zijn echter ook gevoelig voor negatieve publiciteit en voor het appel op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijfsleven ziet als knelpunten om duurzaamheidsinitiatieven verder op te schalen de relatief hoge deelnamekosten en de onzekere terugverdienmogelijkheden. Ook heeft de sector twijfel over traceerbaarheid van duurzaam geproduceerde producten.

Samenwerken met producerende landen

De Nederlandse overheid kan knelpunten wegnemen via financiële prikkels zoals belastingvoordelen om kosten van deelname te verlichten en het, samen met het bedrijfsleven, verbeteren van data en informatievoorziening om duurzaamheidsinitiatieven te monitoren en te evalueren. Ook kan de overheid opschaling stimuleren door initiatieven zowel binnen als buiten de EU te propageren, maar vooral door meer samen te werken met cacao-, koffie-, en soja-producerende landen om lokaal duurzame productiemethoden te bevorderen.

Rijksnatuurvisie

In de Rijksnatuurvisie 2014 zet het kabinet in op duurzame handelsketens: “voortbouwend op de succesvolle ketensamenwerking binnen afzonderlijke natuurlijke grondstoffenstromen een regionale krimploopbenadering uitwerken voor verduurzaming van ketens” (p. 38). Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, laat het handelingsperspectief zien voor dit aspect van het natuurbeleid.