stadslandbouw, foto Thinkstock

Lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden

Het lectoraat ‘Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden’ richt zich op de ontwikkeling van nieuwe duurzame businessmodellen en waardeketens voor de voedselproductie in stedelijke gebieden.

Dr. Rik Eweg is sinds 2012 lector Duurzame Agrobusiness in Metropolitane gebieden (Metropolitane Landbouw) bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Eweg is naast lector ook docent, onderzoeker en bestuurder. Zo was hij projectregisseur van het innovatieprogramma TransForum. Door die combinatie heeft hij een integrale kijk op ontwikkelingen van duurzame agrobusiness in metropolitane gebieden. Hij combineert een uitgebreide kennis over innovatieprocessen met een inhoudelijke visie op metropolitane landbouw.

Eweg studeerde HTS Weg en Waterbouwkunde in Hengelo en Planologie aan de Wageningen Universiteit. Na zijn promotie werkte hij als projectleider en postdoc bij het Centrum voor Geo Informatie en de Onderzoekschool Productie Ecologie.

Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden

De ontwikkeling van nieuwe, duurzame businessmodellen en waardeketens in metropolitane gebieden is nodig, want de wereld verstedelijkt in hoog tempo. In 2050 wonen 6 miljard mensen in metropolitane gebieden. Dit geeft de agrosector nieuwe uitdagingen en kansen: de inwoners van deze gebieden moeten op een duurzame wijze van voldoende voedsel en andere landbouwproducten worden voorzien én er moeten nieuwe agro gerelateerde producten en markten worden ontwikkeld voor deze stedelijke gebieden. Dit perspectief wordt Metropolitane Landbouw genoemd.

Duurzaamheid is daarbij een randvoorwaarde. Hiervoor zijn innovatieve business modellen, ketens en netwerken noodzakelijk. Deze vereisen nieuwe coalities, organisatievormen en nieuwe competenties. Het lectoraat gaat hiervoor de kennis ontwikkelen, beschrijven en uitdragen.

Lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden

Het lectoraat organiseert projecten en actiegericht onderzoek binnen Living Labs; ‘lerende gemeenschappen’ van studenten en docenten. Samen met ondernemers, overheden en maatschappelijke groepen wordt in de praktijk kennis tot waarde gebracht voor de maatschappij en wordt tegelijkertijd nieuwe kennis opgedaan en ontwikkeld. Het lectoraat wil duurzame businessmodellen ontwikkelen en heeft de volgende missie.

‘’Wij spelen een actieve rol in de ontwikkeling van duurzame business modellen en waardeketens, om samen met stakeholders, voldoende, gezond en veilig voedsel te produceren voor de consumenten in de steden’’.

Duurzame business modellen zijn nodig om op lange termijn succesvol te zijn. Het lectoraat heeft de volgende doelen vastgesteld:

 1. We ontwerpen Innovatieve ketens en Duurzame business modellen. Dit
  doen we vooral voor MKB bedrijven in de ketens van de melkveehouderij en
  de tuinbouw. In onze ontwerpen laten we zien hoe Hardware
  (technologie), Orgware (organisatievormen) en Software (competenties)
  worden gecombineerd om voldoende, veilig en gezond voedsel te produceren
  voor stedelijke consumenten.
 2. We ontwikkelen gevalideerde, generieke kennis over het ontwerpproces in interactie met de (beroeps)praktijk.
 3. We verwerken deze kennis in aan het lectoraat gelieerde
  onderwijsprogramma’s en projecten. Daarbij werken docenten en studenten
  met de deelnemende ondernemers aan ‘applied research’ en aan nieuwe
  methoden voor action-research en participatory- research.
 4. We realiseren een (inter)nationale verankering van de samenwerking
  tussen de Hogeschool en de beroepspraktijk in een paar metropolitane
  regio’s door middel van ontwikkelde ‘Metropolitan Agriculture Living
  Labs’.

Binnen het lectoraat zijn zowel regionale, nationale als internationale living Labs. Het lectoraat werkt samen met verschillend eopleidingen en met andere lectoraten met andere lectoraten, onder andere Duurzame Melkveehouderij, Food, Health and Safety en Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave.