Lectoraat Food Health and Safety

Het lectoraat wil komen tot gezonde en veilige voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in voedingsbehoefte. Voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt. Een derde taak ligt in de netwerkfunctie en het steunen van regionale ontwikkelingen. Het lectoraat is actief in het toepassen van fundamentele kennis samen met het MKB.

Anne Schaafsma is sinds 1978 in dienst bij FrieslandCampina en bekleedt sinds 2000 de functie van Senior Scientist Nutrition. Schaafsma is gespecialiseerd in kindervoeding en de invloed die het heeft op de ontwikkeling van hersenen en immuunsysteem.  Als lector is Anne Schaafsma voor 2,5 dag per week bij Hogeschool VHL in Leeuwarden gedetacheerd.

Binnen het lectoraat werken de lector Food Safety (Anne Schaafsma), lector Health & Food (Feike van der Leij) en associate lector Safety in the Food Chain (Marije Strikwold) nauw samen. De lectoren willen fundamentele kennis benutten om te komen tot gezondere voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in leeftijd en voedingsbehoefte. Het betreft vooral kennis over moleculaire processen in het menselijk lichaam en de invloed van voedingscomponenten daarop.

Lectoraat Food Health & Safety

Het lectoraat Food Health & Safety kijkt naar de voordelen en veiligheid van producten uit de hele voedingsketen, maar in het bijzonder de zuivelketen. Het bouwt aan een wetenschappelijk netwerk om zo op de best mogelijke manier landelijke en regionale voedingsvragen te kunnen beantwoorden. In de praktijk betekent dit dat in samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven (Multinationals en Midden- en Kleinbedrijf), en met behulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, de voedingsvragen door het lectoraat worden omgezet in toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoekslijnen van het lectoraat Food Health & Safety

 1. De voeding van de koe, de samenstelling van de melk, en de gevolgen voor de consument
 2. Evalueren van voedingsbestanddelen en processen
 3. Onderzoek naar gezondheidseffecten van voedingsmiddelen en bestanddelen in de mens.

Onderzoekslijnen

 • De voeding van de koe, de samenstelling van de melk, en de gevolgen voor de consument
  Net als bij de mens bepaalt de voeding van de koe in belangrijke mate de samenstelling van de melk. Het is dan ook interessant en noodzakelijk te weten welke veranderingen ontstaan in de melk door kruiden, gewassen en conserveringstechnieken, en welke gezondheidseffecten dit heeft voor de verschillende consumentengroepen. Kennis wordt verkregen uit literatuuronderzoek, voederproeven, analytisch-chemische onderzoek, in-vitro (toxiciteits)testen, en in-silico modellen. Verkregen kennis zal worden gepubliceerd en opgenomen in het onderwijs programma. Daarnaast streeft het lectoraat erna om op termijn deze kennis ook op gemakkelijk toegankelijke wijze algemeen beschikbaar te stellen.
 • Evalueren van voedingsbestanddelen en processen
  Soms worden voedingsstoffen in grote hoeveelheden of in disbalans geconsumeerd als gevolg van levensstijl. Dit kan bij de verschillende consumentengroepen verschillende effecten opleveren en soms kunnen kleine veranderingen in levensstijl de disbalans in voeding compenseren. Daarnaast kunnen via het bewerkingsproces onbedoeld of onherroepelijk veranderingen optreden in de samenstelling van voedingsmiddelen. Het in kaart brengen van risico’s (of voordelen) van voedingsstoffen in disbalans of door bewerking veranderde voedingsstoffen, is van groot belang voor toekomstig voedingsbeleid en het onderwijs. Verkregen kennis wordt gedeeld in de vorm van publicaties of veiligheidsrapporten.
 • Onderzoek naar gezondheidseffecten van voedingsmiddelen en bestanddelen in de mens.
  Uiteindelijk zullen een aantal bevindingen uit de eerder genoemde onderzoekslijnen moeten worden getoetst in humane onderzoeken. Om dit proces te ondersteunen wordt kennis opgebouwd over het opzetten en uitvoeren van humaan onderzoek, worden humane onderzoeken daadwerkelijk uitgevoerd, en zal de kennis worden opgenomen in het onderwijs curriculum.

  Kenniskring

  Het lectoraat wordt ondersteund en bewaakt door een kenniskring bestaande uit lectoren, docenten en docentonderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein, een expert uit bedrijfsleven, en een emeritus hoogleraar.

  • Sjieuwke Schenkel-Wind, docent Dier- en Veehouderij bij Hogeschool VHL
  • Maaike Stoel, docent(onderzoeker) Life Sciences & Technology bij Hogeschool VHL
  • Marije Strikwold, docent, toxicoloog en associate lector ‘Safety in the Food Chain’ bij Hogeschool VHL
  • Peter de Jong, lector Dairy Technology
  • Han Roelofsen, docent Life Sciences & Technology bij Hogeschool VHL
  • André Siemensma, Biochemicus, FrieslandCampina
  • Frits Muskiet, Klinisch Chemicus, Emeritus hoogleraar, UMCG

  Het lectoraat Food Health & Safety werkt sa,em met o.a. Wageningen UR, Dairy Chain, het MCL, Dairy Campus, University Campus Fryslân, het UMCG, bedrijfsleven en melkveehouders.

  (Bron foto: Shutterstock)