Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen.

Judith van de Mortel werkt sinds 2013 als hogeschooldocent bij de opleiding Toegepaste Biologie op de vestiging in Venlo. In deze functie is zij onder meer betrokken als projectleider bij het SIA-RAAK-project SCOUT. Van de Mortel studeerde medische microbiologie aan Gilde Opleidingen Noord-Limburg en technische microbiologie aan Fontys Hogescholen in Venlo. Ze heeft verschillende jaren expertise opgebouwd op het gebied van de interactie tussen plant en bodem bij de University of Minnesota (USA) en Wageningen University.

Ze promoveerde in Wageningen op het onderwerp ‘Heavy metal tolerance and accumulation in Thlaspi caerulescens, a heavy metal hyperaccumulating plant species’. Bij de leerstoelgroep Fytopathologie van Wageningen University heeft ze vervolgens gewerkt aan ‘Plant groei stimulatie en ziekte resistentie geïnduceerd door rhizobacteriën’.

Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:

  • De plant inzetten om de bodem te verbeteren:
    Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
  • De bodem inzetten om de plant te verbeteren:
    Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken:
    Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.

Binnen het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Zowel de LLTB als de Provincie Noord-Brabant hebben zich financieel verbonden aan het lectoraat.

Vanuit het lectoraat zal een kenniscentrum worden opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.