stad landbouw, foto Shutterstock

Lectoraat Sociale innovaties in het groene en blauwe domein

Het lectoraat is gericht op onderzoek naar transformatieve sociale innovaties (TSI) op het gebied van landbouw, natuur, water en voedsel. Het lectoraat richt zich op vijf thema’s: vertical farming, duurzame en natuurinclusieve landbouw, korte en duurzame voedselketen, circulaire economie en strategisch omgevingsmanagement.

Prof. Dr. Patrick Huntjens is sinds maart 2018 lector bij het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL). Naast zijn functie als lector, is Huntjens directeur van The Hague Humanitarian Cooperative for Water (HHCW) en momenteel bezig met innovaties voor kleinschalige en betaalbare watervoorziening voor vluchtelingen en lokale mensen in crisis- en rampgebieden. Van 2013 tot 2017 was hij Head of Water Diplomacy and Climate Governance bij The Hague Institute for Global Justice en daarvoor twee jaar directeur van Water Partner Foundation.

De focus van zijn werk ligt op water-, voedsel- en klimaatvraagstukken, vanuit het perspectief van adaptief en inclusief bestuur en management, sociale rechtvaardigheid en humanitaire behoeften. Huntjens heeft een multidisciplinaire achtergrond met een magna cum laude promotie tot doctor in complexe systeemwetenschappen en twee universitaire Master-titels in Politicologie & Internationale Betrekkingen (cum laude) en in Biologie. Met meer dan honderd academische en beleidsgeoriënteerde publicaties is hij een internationaal expert in zijn vakgebied.

Lectoraat Sociale innovaties in het groene en blauwe domein

Binnen het onderzoek van het lectoraat staat het identificeren van succes- en faalfactoren voor transities in het groene en blauwe domein die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie centraal. Het onderzoek van dit lectoraat draagt met name bij aan de Inholland-programma’s Living in Urban Delta’s (hoe kunnen we in grote stedelijke gebieden op een duurzame wijze met z’n allen werken, wonen en leven?) en Feeding & Greening Mega Cities (hoe kunnen we voldoende voedsel met zo min mogelijk belasting voor de aarde bij een groeiende populatie krijgen?).

Het lectoraat omvat vier themalijnen:

  1. Duurzame en natuurinclusieve landbouw: landbouw op een manier die rekening houdt met de natuur en waar gewerkt wordt aan natuurbeheer, behoud biodiversiteit en duurzaam bodembeheer. O.a. in samenwerking met Innovatienetwerk MiddenInDelfland (MIND) en Green Junior-project;
  2. Korte en duurzame keten, door middel van lokale en regionale voedselproductie, korte ketens, en lokale of regionale zelfvoorziening in voedsel, water en energie. O.a. in samenwerking Zuid-Hollandse Voedselfamilie (ZVF) en Kennis- en Ontwikkelprogramma Duurzame Landbouw van de Provincie Zuid-Holland, ism Inholland, DRIFT/EUR, HAS en WUR. Binnen dit thema wordt ook onderzoek gedaan naar Vertical Farming (gelaagde teelt): landbouw met voedsel dat ervoor geschikt is in meerdere etages/lagen boven elkaar te worden gekweekt. Dit gebeurt in gebouwen in de stad waarbij je een nieuwe manier hebt om deze gebouwen te gebruiken én voedsel in de stad produceert voor de mensen in diezelfde stad.
  3. Circulaire economie en gesloten kringloop: gericht op het duurzaam gebruik en hergebruik van hulpbronnen en reststoffen in eigen regio, o.a. in samenwerking met Roadmap Next Economy (RNE) van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Innovatiepact Greenport West-Holland;
  4. (Strategisch) Omgevingsmanagement: transitie richting adaptieve en integrale plan- en leerprocessen binnen de context van maatschappelijke vraagstukken rondom landbouw, natuur, water en voedsel. Dit gaat bijvoorbeeld over klimaatbestendigheid in de Delta, watermanagement, gebiedsontwikkeling, scenarioplanning/ toekomstperspectieven, MKBA, ruimtelijke adaptatie (TEEB), duurzame wijkontwikkeling (DPL), meervoudig ruimtegebruik (tijdelijke natuur/functies en functiecombinaties). O.a. in samenwerking met Wageningen University and Research (WUR) en Universiteit van Amsterdam (UvA).

Doel is te komen tot een bredere bewustwording en beter inzicht in sociale innovaties en transitiemanagement en een betere besluitvorming rondom brede en complexe maatschappelijke vraagstukken. Volgens Huntjens ligt de oplossing vaak in het in een vroegtijdig stadium samenbrengen van belanghebbenden zodat zij allemaal kunnen meedenken, meewerken én mee besluiten. Dit vraagt bijvoorbeeld om nieuwe samenwerkingsvormen, aanpassing van wet- en regelgeving, nieuwe verdienmodellen en financiële instrumenten. Daarbij is een integrale en participatieve aanpak en een bijbehorend leerproces (bijvoorbeeld op basis van reflexieve monitoring) van cruciaal belang.