rivierlandschap, foto Shutterstock

Lectoraat Sustainable River Management

Hogeschool Van Hall Larenstein en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zetten zich gezamenlijk in voor het lectoraat Sustainable River Management. Binnen het lectoraat onderzoeken zij hoe het rivierengebied zowel veilig als aantrekkelijk kan blijven voor mensen, bedrijven en natuur.

Het lectoraat streeft er naar om via praktijkgericht onderzoek in living labs bij te dragen aan het toepasbaar maken van innovaties op het gebied van nature based solutions, asset management en rampenbeheersing. Met dit gedeelde lectoraat streven beide hogescholen er naar om de samenwerking op het gebied van watermanagement te intensiveren.

Over de lector

Dr. ir. Jeroen Rijke is lector Sustainable River Management zowel aan de HAN als bij hogeschool Van Hall Larenstein. Zijn leerstoel vraagt om interdisciplinair onderzoekend onderwijs en om internationale samenwerking en kennisdeling met collega-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

Rijke is civiel ingenieur (TU Delft) en gepromoveerd in de bestuurskunde (UNESCO-IHE en TU Delft). Voor hij in dienst trad bij Van Hall Larenstein en de HAN, was hij organisatieadviseur bij Triple Bridge en onderzoeker bij UNESCO-IHE. Naast zijn werkzaamheden voor het lectoraat, blijft Jeroen voor één dag in de week verbonden aan de Flood Resilience Group bij UNESCO-IHE waar hij onder meer PhD en MSc studenten uit Azië, Latijns-Amerika en Afrika begeleidt bij hun onderzoek.

Lectoraat Sustainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. In Sustainable River Management ligt de nadruk op herstel van de ecologie door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Dit gaat hand in hand met andere beleidsdoelstellingen. Professionals en beleidsmakers van over de hele wereld komen naar Nederland om te leren over onze geïntegreerde aanpak van waterbeheer. Het is van belang om in het herstel van de ecologie beter gebruik te maken van natuurlijke processen als overstromingen, erosie en sedimentatie. Wanneer de natuurlijke dynamiek van de rivier wordt gerestaureerd, heeft dat gunstige effecten voor de natuur, de landbouw, de economie en de stedelijke ontwikkeling.

Het lectoraat Sustainable River Management richt zich op drie kernbegrippen:

  • Er mag nooit worden vergeten om van de baten van de rivier gebruik te maken;
  • Kennis van het gedrag van ons hoogwaterbeschermingssysteem wordt steeds
    belangrijker;
  • River management draait ook om ‘people management’.

(Bron foto: Shutterstock)