Lectoraat Sustainable Water Systems

Het lectoraat Sustainable Water Systems van Hogeschool Van Hall Larenstein richt zich vooral op nieuwe concepten die bijdragen aan het verkleinen van de vuilbelasting en het vergroten van het zuiverend en bergend vermogen van watersystemen.

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke en aspecten met betrekking tot waterbehandeling en waterkwaliteit.

Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan Van Hall Larenstein verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij bij WLN als strategisch adviseur watertechnologie. Peter wil via het toegepaste onderzoek in het lectoraat bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn.

Lectoraat Sustainable Water Systems

Voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang. Toch is het niet vanzelfsprekend. Door intensivering van de landbouw, bevolkingsgroei en de toegenomen welvaart neemt het gebruik van schoon zoetwater toe. Tegelijkertijd komen grond- en oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriƫnten, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en neerslag. Dit spanningsveld is het werkveld van het lectoraat Sustainable Water Systems.

Via toegepast onderzoek willen het lectoraat bijdragen aan het veiligstellen van voldoende schoon zoetwater voor drinkwater, natuur, landbouw, recreatie en industrie. Samen met VHL-opleidingen, Centres of Expertise (watertechnologie en deltatechnologie) en eindgebruikers (waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, landbouw en industrie) wil het lectoraat nieuwe en toepasbare kennis, concepten en tools ontwikkelen ten behoeve van duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Het lectoraat richt zich vooral op nieuwe concepten die bijdragen aan het verkleinen van de vuilbelasting en het vergroten van het zuiverend en bergend vermogen van watersystemen.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksthema's van het lectoraat zijn:

 • Verlagen van vuilemissies naar grond- en oppervlaktewater.
 • Vergroten van de omgevingscapaciteit om water te bergen, vast te houden en te zuiveren.
 • Recycling van waterstromen.
 • Vroegtijdig signaleren van bedreigingen met innovatieve monitoring.

  Kenniskring

  Naast de lector bestaat het lectoraat uit een vaste kern van medewerkers die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vormgeven. Deze kenniskring bestaat uit de volgende docenten, onderzoekers en lectoren:

  • Drs. Jasper van Belle, eco-hydrologie
  • Dr. Marije Strikwold, toxicologie
  • Ir. Peter Groenhuijzen, stedelijk waterbeheer
  • Dr. Bob Laarhoven (CEW), milieutechnologie en aquatische biologie
  • Ir. Leo Bentvelzen, milieukunde
  • Dr.ir. Sigrid Dassen, bodem- en plantkunde
  • Dr.ir. Luewton Agostinho, watertechnologie
  • Ing. Inge de Vries, programma management

   Bron foto: Thinkstock)