kievit, bron Shutterstock

Lectoraat Weidevogels

Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen van het lectoraat Weidevogelbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein, waarbij de belangrijkste ambitie aansluiting bij de praktijk is.

Astrid Manhoudt heeft veel ervaring met de kennisoverdracht en uitwisseling met collectieven. Zij is gepromoveerd op een onderwerp rondom agrarisch natuurbeheer en is al enige jaren werkzaam voor Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) en nu bij boerennatuur.nl waarvoor zij 2 dagen in de week werkt. Dit laatste waarborgt de verbinding met de kennisagenda van de collectieven en draagt bij aan de landelijke uitrol van de activiteiten.

Lectoraat Weidevogelbeheer

Het lectoraat - dat per 1 mei 2016 van start is gegaan - werkt vanuit de vragen die de omgeving stelt. Educatie en voorlichting, het opzetten van praktisch toepasbare monitoringssystemen en verdien- en bedrijfsmodellen in weidevogelgebieden zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Diermanagement, Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness en het mbo.

De ambitie is dat in de ontwikkeling van het lectoraat ook andere groene onderwijsinstellingen betrokken worden.  De belangrijkste ambitie is de aansluiting bij de praktijk, niet in de laatste plaats de boerenpraktijk. Vraagstukken uit die praktijk zijn leidend voor het toegepast onderzoek en projectenprogramma.

Missie

Het lectoraat weidevogels zet zich in om beheer, inrichting en monitoring voor de bescherming van weidevogels duurzaam en effectief te verankeren in de melkveehouderij, de agrarisch collectieven en het onderwijs.

Visie

Weidevogels worden gebiedsgericht duurzaam beschermd op basis van ecologisch en economisch maatwerk. Voor elk type melkveebedrijf wordt een set van effectieve en praktisch inpasbare beheermaatregelen ontwikkeld die bijdraagt aan de duurzame instandhouding van de weidevogels én het business model van de ondernemer. Op essentiële locaties worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld waarin de landbouwproductie ondergeschikt is aan de bescherming van de weidevogels.

Binnen de huidige landbouwpraktijk gecombineerd met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kan de Nederlandse weidevogelpopulatie niet duurzaam beschermd worden. Nieuwe businessmodellen waarin landbouwdoelstellingen ondergeschikt zijn aan het weidevogelbeheer, moeten ontwikkeld worden.

Naast gebieden waar vergaande maatregelen voor aanpassing van beheer en inrichting ten behoeve van weidevogels met subsidies mogelijk worden gemaakt, zal in de overige landbouwgebieden gestreefd worden naar een kostenneutrale uitvoering van beschermingsmaatregelen.

Door met collectieven, gebiedscoördinatoren, boeren en terreinbeheerders actiegericht onderzoek uit te voeren worden nieuwe inzichten direct in de praktijk geïmplementeerd. Door het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende aspecten van de bedrijfsvoering zoals grasland- en bodembeheer, koe gezondheid, waterbeheer en de economische bedrijfsvoering wordt inzichtelijk voor ondernemer en maatschappij wat de meerwaarde en -kosten van weidevogelbeheer zijn. Gebiedsgerichte weidevogelbescherming vindt plaats door nauwe samenwerking en afstemming van het beheer tussen boer, collectief en terreinbeheerder.

Projecten

  • Koeien en Kruiden
  • Kruidenrijk grasland Noord-Holland
  • Werkplaatsen beheer op maat

Kenniskring

  • Jelmer van Belle, Diermanagement
  • Sjaak van Burgsteden, Dier- en Veehouderij
  • Dick van Dorp, Tuin- en Landschapsinrichting
  • Jan Hania, Bedrijfskunde en Agribusiness
  • Goaitske Iepema, Dier- en Veehouderij
  • Desirée Thesingh, Diermanagement

(Bron foto: Shutterstock)