Nieuws

MaxiMi-concept als aanzet voor toekomstbestendig mestbeleid

Gepubliceerd op
11 december 2018

De prijswinnaar van de Farmhack van 2017 ontwikkelde het concept MaxiMi voor een slim gebiedsgericht beheer van mest en mineralen. Dat concept is uitgewerkt in een rapport dat aanknopingspunten biedt voor een meerjarige programma-aanpak.

De mestwetgeving is Nederland is gericht op een doelmatige inzet van meststoffen en bescherming van de bodem. De wetgeving beoogt verontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen. Maar de doeltreffendheid en naleving van de mestwetgeving staat regelmatig ter discussie. In oktober 2017 werd daarom een Farmhack georganiseerd die deelnemers uitdaagde slimme oplossingen te bedenken voor het mestprobleem in Nederland.

Het winnende team kwam toen met een innovatief concept dat de innovatiekracht van ondernemers benut met slim gebiedsgericht beheer van mest en mineralen. Het concept heet MaxiMi, een afkorting voor ‘Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)inspanning’.

Sensoren

Het idee van MaxiMi is dat het resultaat sturend moet zijn voor de aanpak. De waterkwaliteit moet laten zien of de mestaanpak werkt. Controle vindt niet langer plaats op basis van de mestboekhouding, maar op basis van metingen in het water. Het concept MaxiMi neemt zo de oorspronkelijke doelen van mestwetgeving als uitgangspunt.

Voor de realisatie van de doelen is een collectief van agrarisch ondernemers verantwoordelijk. Zij maken gebruik van sensoren en van een zelflerend systeem dat op data is gebaseerd. In dat systeem worden perceelskenmerken, bodembeheer en bemesting gekoppeld worden aan de waterkwaliteit in het gebied. Na verloop van tijd ontstaat dan inzicht in de relatie tussen de activiteiten op het perceel en de metingen.

Innovatiekracht

De data zijn daarnaast ook beschikbaar voor adviesdiensten. Die kunnen de data weer gebruiken voor meer effectieve managementbeslissingen. Het idee is dat je zo de innovatiekracht van de sector inzet om landbouwkundige doelen te integreren met doelen voor bodem, waterkwaliteit.

De opstellers van het rapport 'Uitwerking concept MaxiMi' denken dat de uitwerking een inspiratiebron kan zijn voor verdere ontwikkeling van het MaxiMi-concept. Daarnaast zou het rapport een aanzet kunnen zijn voor een meerjarige programma-aanpak en voor de herziening naar een toekomstbestendig stelsel voor mest- en mineralenbeheer.

(Bron foto: Shutterstock )